29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Podczas każdej sesji jest czas na zapytania i wolne wnioski, kiedy to każdy z przybyłych mieszkańców może zadać pytanie radnym, burmistrzowi i jego zastępcy lub też poruszyć ważny dla niego problem. Zapraszamy!

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pok. 38).
3.Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 r.
b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pt. „Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska”.
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pt. „Remont budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dzięcioły gm. Tłuszcz”.
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/339/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego zmienionej Uchwałą Nr XXIX/373/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 czerwca 2010 r.
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/368/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
f) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/370/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pt. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej”.
g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/340/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
i) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
j) w sprawie zarządzenia i określenia terminu wyborów organów wykonawczych w jednostkach pomocniczych Gminy Tłuszcz oraz ustalenia zadań na okres kampanii wyborczej.
k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tłuszcza.
4.Plany pracy Komisji na 2011 rok.
5.Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
6.Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.