Na stronie bip.tluszcz.pl pojawiło się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Tłuszczu.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne (określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostka samorządu terytorialnego), lub wyższe humanistyczne, lub z zakresu zarządzania i marketingu,
 • co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowniczym,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o zamówieniach publicznych oraz przepisów prawa pracy,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz zdolności menadżerskie i organizatorskie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Kierowanie samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, do zadań której należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury w Tłuszczu, z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych i finansowych oraz źródeł finansowania działalności,
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadaniu kwalifikacji, uprawnień, szkoleniach, kursach,
 • oświadczenie o niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub przesłać do dnia 4 kwietnia 2011 r. (liczy się data wpływu) pod adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Tłuszczu”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Jusiński – Inspektor ds. kadrowych tel. (0-29) 75-73-016 w 201, e-mail: t.jusinski@tluszcz.pl