W dniu 29 marca 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokółu z IV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu za rok 2010 r.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011.
b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011-2020.
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku.
d) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Bajkolandia na bis” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5.
e) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „ Od izolacji do integracji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.3.
f) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem do edukacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5.
g) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
h) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tłuszcz na okres od 25 kwietnia 2011 r .do 24 kwietnia 2012 r.
i) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz.
j) w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem
k) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
l) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Tłuszcz.
m) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
Oświadczenie Rady Miejskiej w Tłuszczu zawierające stanowisko w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Miąse.
6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie bip.tluszcz.pl