NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W związku z udzielanymi poradami zdecydowaliśmy się opublikować odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

P: Czy z rejestracją komitetu wyborczego wyborców i zgłaszaniem kandydatów na radnych wiążą się jakieś opłaty?
O: Nie, są to czynności wolne od opłat. Zgodnie z art. 204 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat.

P: Czy komitet wyborczy wyborców, który nie będzie prowadził kampanii wyborczej generującej koszty finansowe musi uzyskiwać numery REGON, NIP i otwierać rachunek bankowy?
O: Nie ma takiej konieczności. Taki komitet zamiast sprawozdania z finansowania kampanii będzie składał jedynie oświadczenie, że nie przyjmował i nie wydatkował żadnych funduszy. Jednak należy pamiętać, że taki komitet nie może wydrukować żadnych ulotek, plakatów, wykonywać telefonów, organizować spotkań np. w sali szkolnej czy OSP. Nie można zapominać, że istnieje ZAKAZ PRZYJMOWANIA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH, tym samym bez łamania prawa nie ma możliwości zorganizowania spotkania w sali nieodpłatnie udostępnionej w szkole, OSP czy np. w parafii. Sam kandydat (czy to na radnego, czy też na burmistrza) nie może ponosić żadnych kosztów kampanii, gdyż takie prawo ma jedynie komitet. Oczywiście kandydat / kandydatka mogą wpłacić pieniądze na prowadzenie kampanii na konto komitetu, jednak wtedy musi on mieć numery NIP, REGON i otworzone konto w banku.

P: Gdzie trzeba zgłosić utworzenie komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych w gminie Tłuszcz?
O: Jeśli komitet będzie wystawiał kandydatów na radnych tylko w jednej gminie podlega zgłoszeniu do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Najlepiej zrobić to osobiście (zawieźć dokumenty):
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
Pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój nr 42
8.15 – 16.15
telefon: 022 695 60 57

Zgłoszenie należy adresować do:
Komisarz Wyborczy w Warszawie
Pl. Bankowy 3/5
Warszawa

P: Czy muszę należeć do partii, żeby startować na radnego/radną?
O: Nie. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych oraz burmistrzów przysługuje wyborcom, organizacjom społecznym i stowarzyszeniom oraz partiom politycznym. Podmioty te działają poprzez utworzone przez siebie komitety wyborcze, które oprócz zgłaszania kandydatów wykonują inne czynności wyborcze, w tym prowadzą – na zasadzie wyłączności – kampanię wyborczą. Innymi słowy – dla przeciętnego mieszkańca najłatwiej jest zarejestrować komitet wyborczy wyborców. Do jego utworzenia potrzeba 5 osób (nie muszą zamieszkiwać w gminie, z terenu której się startuje), które mają prawa wyborcze. Fakt utworzenia takiego komitetu zgłasza się u właściwego komisarza wyborczego do 2 października 2010 r. Warto jednak zrobić to wcześniej, aby była szansa na ewentualne poprawki i uzupełnienia w dokumentach. Następnie komitet zgłasza swoją listę kandydatów na radnych/radne w poszczególnych okręgach (może być tylko w jednym). Lista musi być poparta 25 podpisami.

P: Czy 25 osób popierających listę musi zamieszkiwać na terenie okręgu, z którego chcę startować?
O: Nie. Muszą to być osoby mające prawo głosu i zamieszkujące na terenie tej gminy.

P: Czy mogę startować z innego okręgu niż jestem zameldowany/a?
O: Tak. Nie ma obowiązku startowania z okręgu, w którym się jest zameldowanym, czy też się zamieszkuje. Może to być każdy z okręgów.

P: Czy członkowie komitetu i sam kandydat/kandydatka mogą podpisać się na liście poparcia?
O: Tak. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

P: Czy jeśli komitet zgłasza listy w większej ilości okręgów to na listach muszą podpisać się różne osoby?
O: Nie. Nie ma przeciwwskazań, żeby wszystkie listy zgłaszane przez komitet poparły te same osoby. Co więcej – każdy może udzielić poparciu dowolnej ilości list z różnych komitetów.

P: Czy będąc komendantem ochotniczego hufca pracy mogę startować w wyborach samorządowych?
O: Tak. Warunki jakie musi spełniać kandydat/kandydatka są określone w ustawie. Warto poczytać o nich również tutaj.

P: Czy będąc strażnikiem miejskim mogę startować w wyborach samorządowych?
O: Tak. Prawo nie zabrania kandydowania strażnikom miejskim. Warto jednak zastanowić się jakie konsekwencje będzie miał fakt zostania radnym. Powstaje bardzo poważny konflikt interesów – rada pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną i nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której strażnik miejski kontroluje burmistrza czy prezydent, który – w pośredni sposób – ale zawsze – płaci mu co miesiąc wynagrodzenie, ma wpływ na jego wysokość oraz premie.  Zachodzi poważny konflikt interesów i niebezpieczeństwo uwikłania się w trudną sytuację. Nie sposób być niezależnym, gdy jest się zależnym.

P: Jak – w skrócie – zostać radną w Tłuszczu?
O: Skoro ma być w skrócie to proszę bardzo. Tłuszcz – gmina poniżej 20 000 mieszkańców:
1. utworzenie komitetu wyborczego wyborców (potrzebne 5 osób), wybranie pełnomocnika wyborczego (i jednocześnie finansowego),
2. zgłoszenie utworzenia komitetu komisarzowi wyborczemu (termin upływa 2 października 2010 r., ale warto zrobić to wcześniej) wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
3. utworzenie listy kandydatów do rady, zebranie 25 podpisów poparcia,
4. zgłoszenie gminnej komisji wyborczej listy kandydatów do rady (termin upływa 22 października 2010 r. o godz. 24.00).
5. Żeby zostać radną, poza formalnościami trzeba jeszcze przekonać wyborców do obdarzenia zaufaniem i oddania głosu.