Hanna Teresa Kurek

59 lat, wykształcenie średnie, KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA

Email: kurek.hanna@gmail.com

Ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Hanna Kurek (641)

Ankieta online:

INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko HANNA KUREK
Rok i miejsce urodzenia 15.10.1951 Tłuszcz
Posiadany majątek ½ domu, 1100 m2 działka, samochód Skoda Octavia rok produkcji 2008r.
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Podróże, teatr, kino, książki.
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? kurek.hanna@gmail.com
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Średnie ekonomiczne, kursy księgowości, pedagogiczne, BHP, sanitarne.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Słaba: rosyjski i niemiecki.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dotychczasowe miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami 1970-1972 Bank PKO

1972-1981 Spółdzielnia Tłumacz – specjalista ds. księgowości.

1982-1989 Warsztaty Szkolne – Główna księgowa.

1989 – 2010 Prowadzenie własnej działalności.

Doświadczenie w zarządzaniu Wieloletnie kierowanie zespołem min. 6 pracowników.
Największy sukces zawodowy Otwarcie sklepu samoobsługowego w czasach trudnej transformacji ustrojowej.
Największa porażka zawodowa Brak.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla naszej gminy Oddłużenie budżetu gminy; pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na infrastrukturę, budowę hali sportowej, domu kultury. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego blokującego szkodliwe dla środowiska i mieszkańców inwestycje. Stworzenie możliwości realizacji inwestycji zapewniających rozwój gminy i tworzenie nowych miejsc pracy.
MOJA WIZJA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w maksymalnie 100 słowach swoją wizję gminy Tłuszcz Rewitalizacja wyglądu miasta, rozwój budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, socjalnego. Poprawa warunków komunikacji z aglomeracją warszawską oraz z sąsiednimi gminami poprzez unowocześnianie dróg, dojazdów koleją.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Polityka kadrowa:

 • w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych – prosimy podać zasady doboru współpracowników, którymi będzie Pani/Pan się kierować?
Moim priorytetem w doborze kadry będzie zatrudnianie specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie do zajmowanego stanowiska.
Obsługa klientów w urzędzie miejskim:

 • w jakich godzinach będzie otwarty urząd, czy planowane są zmiany w obsłudze klientów, kwestie obsługi mieszkańców przez internet
Przystosowanie godzin pracy urzędu do potrzeb społecznych po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami gminy.

Obsługę mieszkańców przez internet popieram i będę dążyć do usprawnienia tego typu usług. Wydzielenie pomieszczenia do indywidualnego załatwiania spraw mieszkańców.

Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do sieci kanalizacyjnej:

 • jakie ma Pani/Pan pomysły na rozwój istniejącej sieci,
 • które obszary gminy będą wyposażane w tę infrastrukturę w pierwszej kolejności,
 • proszę podać w jakich latach oraz z jakich środków będzie to finansowane
Pozyskiwanie funduszy na budowę infrastruktury z Unii Europejskiej oraz etapowa realizacja projektów w ramach możliwości finansowych budżetu gminy. W pierwszej kolejności zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi nastąpić na osiedlach o bardzo gęstej zabudowie. Realizacja musi nastąpić w latach 2011 – 2015.
Infrastruktura drogowa:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane odcinki dróg do poprawy przejezdności,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania,
 • czy planuje się podjąć działania mające na celu przygotowanie wieloletniej strategii budowy nowych dróg
Dobór odcinków dróg będzie odbywał się na zasadzie oceny ich stanu technicznego. Według mojej oceny największa potrzeba doinwestowania występuje na drogach wojewódzkich i powiatowych.

Wieloletnia strategia budowy nowych dróg powinna zostać opracowana.

Chodniki:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane lokalizacje nowych odcinków i modernizacja istniejących,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania w tej kwestii
Chodniki będą budowane w miejscach gdzie zwiększy to bezpieczeństwo pieszych.
Ścieżki rowerowe:

 • jakie widzi Pani/Pan możliwości budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie?
Budowa ścieżek rowerowych jest zasadna. Możliwości budowy widzę poprzez współpracę gminy z Lokalną Grupą Działania oraz samorządem powiatowym.
Parkingi:

 • jak zamierza Pani/Pan rozwiązać problem brakujących miejsc parkingowych w mieście
Rozwiązaniem brakujących miejsc parkingowych widzę w znalezieniu placów, które są własnością gminną, zakupem takich placów i współpracą z Dyrekcją PKP.
Utrzymanie terenów zielonych, park w Tłuszczu:

 • jaka będzie Pani/Pana polityka w tej dziedzinie,
 • czy widzi Pani/Pan możliwość zlokalizowania w mieście parku?
Pielęgnacja już istniejących placów oraz stworzenie planu rozwoju – w tym lokalizację parku.
Miejsca dla mieszkańców:

 • co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać?
Jestem za ustawieniem ławek w mieście.
Place zabaw dla dzieci:

 • czy zamierza Pani/Pan budować nowe place zabaw?
 • Jeśli tak, to gdzie?
Kontynuowanie budowy nowych placów zabaw wg potrzeb i wniosków mieszkańców.
Ogródek Jordanowski:

 • jakie działania podejmie Pani/Pan w celu poprawienia funkcjonalności Ogródka i zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego obecnym grupom użytkowników – rodzicom z dziećmi i spotykającym się tam grupom młodzieży?
W Ogródku Jordanowskim planuję stałą konserwację istniejącego oraz zakup nowego wyposażenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia dewastacji koniecznym będzie zainstalowanie całodobowego monitoringu, obejmującego cały plac.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach:

 • jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki?
 • Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Wykorzystanie istniejących hal poza godzinami pracy jednostki jest jak najbardziej zasadne i podejmę działania aby to zrealizować. Kwestia odpłatności za korzystanie z sal sportowych jest do dyskusji.
Klub sportowy:

 • jaka powinna być wg Pani/Pana jego rola
 • w jakim kierunku powinna się rozwijać współpraca gminy z klubem?
Klub sportowy powinien spełniać oczekiwania uczestników. Współpraca powinna się odbywać na zasadzie dialogu zarządu klubu i Radą Miejską.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • ile środków rocznie planuje Pani/Pan w projekcie budżetu na wspieranie ich działań – konkursy dla organizacji pozarządowych
 • czy program współpracy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z gminy Tłuszcz?
Współpracę widzę na zasadzie możliwości budżetu gminy, poznania potrzeb po konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Czy powoła Pani/Pan gminną radę pożytku publicznego, jeśli organizacje zgłoszą taką potrzebę? Powołanie takiej rady wymaga szerokiej konsultacji.
Imprezy w gminie:

 • czy mieszkańcy, w tym młodzież, będą mieli wpływ na kształt i program imprezy, czy będzie możliwość włączenia się we współorganizację?
Widzę tu dużą rolę dla zorganizowanych grup młodzieży – jestem otwarta na współpracę
Biblioteki publiczne w naszej gminie:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być ich rola, w jakim kierunku powinny się rozwijać?
Dołożę wszelkich starań aby sieć bibliotek była tam, gdzie będzie taka potrzeba – nie brakowało w niej książek oraz był dostęp do internetu.
Centrum Kultury:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być rola tej jednostki, w jakim kierunku powinna się rozwijać?
Centrum Kultury winno mieć doskonałego menadżera – pasjonata, który podejmie trud zbudowania i prężnego działania kół zainteresowań, spotkań z interesującymi ludźmi oraz występami artystów.
Gmina Tłuszcz a zabytki:

 • zabytki (np. zabytkowa lokomotywa, wieża ciśnień); jakie działania podejmie Pani/Pan w celu ochrony zabytków?
 • Jak widzi Pani/Pan przyszłość zabytków na terenie naszej gminy?
Zajęcie się tematem zabytków wymaga poznania możliwości finansowych gminy oraz określenia ich dalszego przeznaczenia.
Pomysły na gospodarkę odpadami:

 • jakie są Pani/Pana pomysły na gospodarkę odpadami w naszej gminie? (kontrola przestrzegania, egzekucja)
Gospodarka odpadami wymaga przejrzenia zawartych umów oraz dostosowania częstotliwości odbieranych odpadów według faktycznych potrzeb mieszkańców (mam tu na myśli rozmowy z firmami odbierającymi odpady w celu przystosowania częstotliwości odbioru do ilości wytwarzanych odpadów).
Przedszkola:

 • czy widzi Pani/Pan potrzebę budowania i otwierania nowych przedszkoli? Jeśli tak – prosimy o podanie, w jakich miejscowościach i w jakim czasie?
Przedszkole powinno powstać w jak najszybszym terminie na osiedlu Kolejowa, natomiast budowa kolejnych placówek będzie rozpatrywana pod kątem zapotrzebowania oraz możliwości budżetowych gminy. Ponadto popieram działania prywatnych inwestorów, otwierających placówki przedszkolne.
Infrastruktura oświatowa:

 • w jakim kierunku będzie Pani/Pan rozwijać infrastrukturę oświatową?
Pragnę doprowadzić infrastrukturę oświatową do poziomu spełniającego standardy XXI wieku. Wymaga to szerokiej konsultacji z pracownikami oświaty.
Dostęp do służby zdrowia:

 • co planuje Pani/Pan zrobić w celu usprawnienia działania przychodni?
Mam na uwadze prowadzenie rozmów z kierownictwem obecnie działających przychodni na temat możliwości wydłużenia godzin i dni pracy przychodni oraz rolę samorządu w pomocy, a także stworzenie warunków w celu uruchomienia następnej placówki.
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • jaką ma Pani/Pan koncepcję wydawanie pieniędzy pochodzących z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu
 • na co będzie wydawany ten fundusz, czy środki z niego będą np. przeznaczone na działalność profilaktyczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe?
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych winna być prowadzona w poradni konsultacyjnej grupy wsparcia z udziałem nauczycieli oraz psychologa od uzależnień alkoholowych. Ponadto objęcie opieką przez ww. psychologa dorosłych dzieci alkoholików.
Przedsiębiorczość:

 • Kwestie promowania inwestycji, miejsca na inwestycje, współpraca z przedsiębiorcami, rola przedsiębiorców w zarządzaniu miastem – prosimy o Pani/Pana wypowiedź w tym temacie
W celu pozyskania nowych inwestorów konieczny jest rozwój infrastruktury i to zadanie jest priorytetem na nową kadencję, gdyż bez tego nie przyjdzie do nas żaden nowy inwestor. Musimy stworzyć jasny i czytelny plan zagospodarowania przestrzennego aby w gminie powstawały inwestycje dające ludziom pracę ale nieszkodzące środowisku i niezagrażające zdrowiu mieszkańców.
Młodzieżowa rada gminy:

 • jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej radzie gminy,
 • co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje
 • jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
Młodzież ma jasną wizję na życie w Tłuszczu, kierunki rozwoju, dlatego będę otwarta na sugestie i współpracę.
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU
 • Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan zwiększyć udział mieszkańców w zarządzaniu miastem?
Udział mieszkańców w zarządzaniu miastem widzę poprzez konsultacje, spotkania z radnymi, przewodniczącymi osiedli, sołectwami.
 • Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z mieszkańcami prowadzone były już na gruncie sublokalnym, np. za pośrednictwem zebrań osiedlowych i wiejskim?
Z pewnością będę organizować takie spotkania.
 • Czy prowadzone podczas Pani/Pana kadencji konsultacje społeczne będą uwzględniać również badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym etapie planowania?
Jest to nieodzowne.
 • Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy?
 • Czy zamierza Pani/Pan konsultować z mieszkańcami budżet na etapie jego tworzenia oraz składać sprawozdania z jego wykonania?
Tworzenie budżetu według mojej oceny winno się odbywać w ścisłej współpracy z radnymi.

Składanie sprawozdań na spotkaniach jest uzasadnione.

 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
Jest to według mnie sprawa do omówienia na początku kadencji.
 • Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
Nie mam nic przeciwko głosowaniu imiennemu. Jestem gotowa wystąpić z taką inicjatywą. Głosowanie imienne będzie gwarancją, że radny zapoznał się z treścią uchwały i głosuje świadomie.
 • Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach bardziej dostępnych dla mieszkańców, czyli popołudniowych / wieczornych?
Nie mówię nie ale trzeba wyważyć czy taka inicjatywa jest potrzebna.
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?
Tak, podejmę takie działania.
 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie osiedlowe?
Tak, jestem za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich.

Uważam, że po to wybieramy radnych aby to oni zgłaszali potrzeby osiedli.

SZEŚĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Wspólny bilet PKP-KM/ZTM – jakie są Pani/Pana plany w tym zakresie? Podjąć jak najszybciej rozmowy w celu zapewnienia takich biletów.
Jak zamierza Pani/Pana rozwiązać kwestię strzeżonego przejazdu kolejowego w Tłuszczu, który jest dużym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców. Gdzie zamierza Pan/Pani szukać środków na rozwiązanie tego problemu, w którym roku ta kwestia będzie rozwiązana? Jest to zadanie przekraczające realizację z budżetu gminy, dlatego muszą być prowadzone rozmowy z właściwymi instytucjami w celu pozyskania środków z funduszy UE.
Kwestia wystąpienia na drogę sądową do ewentualnych osób winnych o naprawienie szkód związanych z budową nielegalnych fundamentów – czy podejmie Pani/Pan takie działania? Szanując każdą złotówkę, która została już wydana na rekultywację wysypiska i kosztów jakie gmina musi ponieść na docelową rekultywację, uważam, że dochodzenie roszczeń musi się odbywać w sądzie, to samo dotyczy fundamentów pod halę sportową.
Sprawa sortowni odpadów w Wólce Kozłowskiej i możliwości utraty przyznanego dofinansowania – jakie są Pana/Pani plany w tym zakresie, jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć w tej kwestii? Podejmę rozmowy z gminą Zabrodzie i myślę, że jako radna, która zawsze była nastawiona krytycznie do zarządzania wysypiskiem, będę osobą gwarantującą rzetelność w działaniach na rzecz uruchomienia sortowni, co pozwoli zablokować utratę dofinansowania.
Czy poparłby Pan/Pani inicjatywę mającą na celu upamiętnienie losów ludności żydowskiej w historii Tłuszcza? Tak, jeśli będzie taka potrzeba.
Jaką widzi Pan/Pani możliwość upamiętniania ważnych wydarzeń w historii naszej gminy? W jakiej formie będzie się to odbywać? Upamiętnianie ważnych wydarzeń widzę w organizowaniu cykli wykładów oraz wydawaniu broszur okolicznościowych i wystaw.