Marek Jacek Woliński (l. 50) [KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA]

email: iwolinski2@wp.pl

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Marek Woliński (683)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Marek Jacek Woliński
Rok i miejsce urodzenia 1960 Mielec
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach język węgierski, kultura i historia Węgier
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Proszę przesłać pytanie na adres iwolinski2@wp.pl
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Jestem absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki w Budapeszcie, mgr inż.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) węgierski – biegła

angielski – dobra

rosyjski – słaba

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Warszawa, specjalista ds. obsługi klienta

Wsparcie techniczne dla użytkowników urządzeń sieciowych (sieci komputerowe)

Największy sukces zawodowy Pracownik kwartału
Największa porażka zawodowa Trudno mi taką zdefiniować
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy Mój program mogę opisać w kilku punktach:

 1. Zahamowanie postępującego zadłużenia gminy
 2. Intensyfikacja działań mających na celu dużo skuteczniejsze pozyskiwanie środków unijnych.
 3. Podjęcie działań mających na celu wypracowanie spójnej i realnej strategii rozwoju naszej gminy.
 4. Opracowanie programu mającego na celu stworzenie jak najlepszych możliwości inwestowania na terenie naszej gminy
 5. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 6. Monitorowanie przestrzegania norm ekologicznych dotyczących środowiska naturalnego.
 7. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy
 8. Wspieranie wszelkich działań, które doprowadzą do powstania prawdziwego Centrum Kultury, Sali sportowo-widowiskowej
 9. Poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Aby zrealizować program podany w poprzednim punkcie.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz?
 1. Rosnące zadłużenie gminy.
 2. Brak działań mających na celu pozyskiwanie jak największych środków unijnych
 3. Brak działań mających na celu pozyskanie inwestorów zewnętrznych
 4. Brak działań, dzięki którym młodzi, zdolni i kreatywni mieszkańcy Tłuszcza nie opuszczaliby naszej gminy.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów?
 1. Przeprowadzenie niezależnego audytu w celu określenia faktycznego stanu zadłużenia gminy. Opracowanie programu, który pozwoli na zahamowanie wzrostu zadłużenia, oraz wskaże niezbędne do podjęcia kroki. Kroki te muszą dotyczyć możliwych cięć wydatków, ale również wskazać możliwości dodatkowych wpływów do budżetu gminy.
 2. Analiza dotychczasowych działań, ewentualne zatrudnienie kompetentnych i skutecznych fachowców.
 3. Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania (odpowiednia infrastruktura, zwolnienia podatkowe, itp.)
 4. Adekwatnie do pozyskanych środków unijnych opracowanie długofalowego programu mającego na celu zatrzymanie w Tłuszczu najlepiej zapowiadających się młodych ludzi.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać W pełni popieram.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Sale sportowe przy szkołach powinny służyć uczniom danej szkoły w czasie zajęć szkolnych (lekcje WF-u) jak również w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Uważam za konieczne wybudowanie jednej dużej miejskiej hali sportowo-widowiskowej, o takiej funkcjonalności, która umożliwi wielorakie korzystanie z niej przez mieszkańców naszej gminy. Czy korzystanie powinno być odpłatne czy też nie, powinno zostać określone po wnikliwej analizie ekonomicznej możliwości finansowych gminy.

Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Uważam za bardzo dobry pomysł powołania takiej rady. Młodzież to nasza przyszłość, to co robimy teraz będzie funkcjonować w przyszłości, czyli będzie dotyczyć bezpośrednio obecnej młodzieży. Uważam za wskazane aby młodzież miała możliwość wypowiadania się i wyrażania swojej opinii na temat problemów, które bezpośrednio ich dotyczą.

Uważam za celowe zorganizowanie cyklu spotkań młodzieży z przedstawicielami władz samorządowych, aby wspólnie wypracować jak najlepszą formułę działania młodzieżowej rady gminy.

Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Jestem zwolennikiem jak najszerszego udziału organizacji pozarządowych w procesie tworzenia i realizacji prawa lokalnego. Rola organizacji pozarządowych zwłaszcza jeżeli chodzi o szeroko rozumianą kontrole władzy lokalnej jest nie do przecenienia.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Tak.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak. Mam nadzieję, że uda się zorganizować dyżury znacznie częściej, np. co 2 tygodnie i oczywiście o takiej porze aby jak najwięcej wyborców miało możliwość skorzystania.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Stały adres email. Strona internetowa. Częste dyżury.
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Tak. Przede wszystkim poprzez udostępnienie swoim wyborcom pełnych i rzetelnych danych na temat dochodów i wydatków naszej gminy. Wsłuchując się i nie ignorując sugestii mieszkańców. Przecież budżet ma służyć realizacji naszych wspólnych celów.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Oczywiście, że poprę. Jeżeli grupa mieszkańców ma możliwość wnoszenia projektu uchwały to uważam, że idea samorządu realizuje się w praktyce.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak poprę taki wniosek. Radny glosując wyraża swoje poparcie lub dezaprobatę dla danego projektu. W trakcie obrad rady ma możliwość publicznego przedstawienia swojego stanowiska. Nie widzę więc powodu aby po dyskusji nie glosował imiennie.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Tak. Albo wystąpię albo poprę taki wniosek. Jestem za organizowaniem sesji rady miejskiej w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych aby jak najwięcej mieszkańców mogło uczestniczyć w obradach.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Tak.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Tak jestem za utrzymaniem funduszy sołeckich jak również za wprowadzeniem funduszy osiedlowych.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Niestety pora dnia organizowanych sesji nie pozwoliły mi brać w nich udziału. Tak jak większości pracujących mieszkańcom naszej gminy. Dokładnie jednak czytałem sprawozdania z tych sesji a w ostatnim czasie również odsłuchiwałem nagrań.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Nie byłem obecny. Powód jak wyżej.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat?
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a?
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.