Adam Leszek Proczek (l. 46) [KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA]

email: adamproczek.twoimradnym@gmail.com

poprzez facebook’a – Adam Proczek

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Adam Proczek (620)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Adam Proczek
Rok i miejsce urodzenia 1964, Mińsk Mazowiecki
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Strzelectwo sportowe, off-road oraz ogrodnictwo.
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?
  • poprzez osobiste spotkania
  • drogą mailową: adamproczek.twoimradnym@gmail.com
  • poprzez facebook’a –Adam Proczek
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim. Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku – tytuł licencjata oraz magistra Administracji Publicznej.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Język angielski – znajomość dobra, język rosyjski – znajomość dobra.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Kierownik magazynu centralnego – Dom Wydawniczy ABC

Działalność gospodarcza – właściciel firmy o profilu usługowym. Współpraca m.in. z Polskimi Wydawnictwami Profesjonalnymi, Wolters Kluver Polska.

Największy sukces zawodowy Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 12 lat.
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
  1. Zmniejszenie zadłużenia gminy przy jednoczesnym jej rozwoju poprzez znaczne zwiększenie pozyskiwania środków unijnych.
  2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
  3. Opracowanie projektu umożliwiającego mieszkańcom gminy montaż kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt byłby zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie 4.3 (Ochrona powietrza, energetyka), przy pozyskaniu Funduszy UE dla każdej instalacji, analogicznie do działań podjętych w gminie Kobyłka.
  4. Udrożnienie odwodnieniowych systemów melioracyjnych.
  5. Rozbudowa Centrum Kultury, zapewniającego szeroką ofertę rozrywkowo-edukacyjną, dostosowaną do potrzeb mieszkańców, a w szczególności młodzieży z naszej gminy.
  6. Uporządkowanie oznakowania ulic, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych i niebezpiecznych skrzyżowań.
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Od lat przyglądam się działaniom władz samorządowych w gminie Tłuszcz. Stwierdziłem, że chciałbym doprowadzić do zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Chcę, aby w mojej dzielnicy nastąpił rozwój, w myśl zasady – myśl globalnie, działaj lokalnie. Wychodząc od dzielnicy, do miasta, a następnie gminy.

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? Największym problemem jest zadłużenie gminy. Co za tym idzie – brak rozwoju.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Sposoby to gospodarność i intensywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i unijnych.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Moim zdaniem same ławki nie są wystarczającym rozwiązaniem. Ważne jest, aby powstało właśnie miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli się spotykać. Takim miejscem mógłby być park, teren zielony czy na przykład centrum kultury.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Myślę, że powinny być udostępniane. Odpłatnie czy nie? Odpowiedź na to pytanie zależy od możliwości finansowych gminy. Moim zdaniem, w tym momencie nieodpłatne udostępnianie tych obiektów nie jest realne. Musimy pamiętać, że ktoś nad tymi miejscami powinien sprawować opiekę, z czego wynika chociażby konieczność uiszczania wynagrodzenia dla takich osób.
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Uważam, że takie inicjatywy powinny powstawać oddolnie, a fakt utworzenia takiej rady w sposób odgórny nie zaktywizuje młodzieży do działania na polu gminy.

Gdyby młodzież wyszła z takim pomysłem, wraz z przedstawieniem programu oraz propozycji działań – rozważyłbym propozycję.

Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Jestem zdania, że ich rola jest bardzo ważna. Moje zdanie jest spójne z istniejącym wieloletnim programem współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który został wprowadzony 14 lutego 2007 roku.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Tak, tym bardziej, że zobowiązuje mnie do tego ustawa o samorządzie gminnym.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Według mnie należy spotykać się z mieszkańcami co najmniej raz w miesiącu. Taki dyżur na pewno wprowadzę.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? W naszej gminie dużo osób ma dostęp do Internetu – dlatego chcę wyjść naprzeciw potrzeb mieszkańców i być dostępny nie tylko na dyżurach, ale też poprzez drogę elektroniczną (e-mailowo, poprzez media społecznościowe), a także drogą telefoniczną.
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Myślę, że ciężko byłoby skonsultować się z wszystkimi mieszkańcami, a przecież wszystkich dotyczy kwestia budżetu. Oczywiście, będę otwarty na sugestie dotyczące nie tylko budżetu.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Nie poparłbym takiego wniosku, bo uważam, że wszelkie pomysły projektów każdy radny powinien konsultować z mieszkańcami. W związku z tym, to radny powinien takimi sprawami się zajmować, szanując czas i energię swoich wyborców.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Nie widzę przeciwwskazań. Według mnie, każda osoba publiczna powinna być w stanie podjąć odpowiedzialność za głoszone poglądy i nie wstydzić się ich.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Tak, oczywiście. Dzięki temu każdy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł w nich uczestniczyć.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Jeżeli takie zapotrzebowanie istnieje, to oczywiście tak. Wszystko zależy od woli mieszkańców.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Jestem za ich utrzymaniem, ponieważ przyczyniają się do realizacji bardzo ważnych przedsięwzięć.

Podjąłbym się działań mających na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych.

PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Byłem obecny dwa razy.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Nie uczestniczyłem.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat?
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a?
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.