Jan Krzysztof Białek

48 lat, wykształcenie wyższe, KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA

Email: burmistrz@tluszcz.pl

Ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Jan Krzysztof Białek (595)

Ankieta online:

Imię i nazwisko Jan Krzysztof Białek
Rok i miejsce urodzenia 10.06.1962 r. Tłuszcz
Posiadany majątek Zgodny z wypełnionym oświadczeniem majątkowym znajdującym się na bip.tluszcz.pl
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Hobby: dobre książki, podróże, narciarstwo.

Pasje : poznawanie obcych kultur

W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Najchętniej drogą e-mailową lub telefoniczną

Ze względu na pełnioną funkcję podaję e-mail:

burmistrz @tluszcz.pl , tel. 601-380-641 , chętnym do dalszych kontaktów podam swojego prywatnego e-maila.

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Wyższe Pedagogiczne, absolwent Wydz. Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, mgr pedagogiki. Absolwent Podyplomowego Studium Kierowania Placówkami Samorządowymi i Administracją Pozarządową Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończonych szereg kursów i szkoleń z zakresu szeroko rozumianej tematyki funkcjonowania samorządu lokalnego.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Angielski , niemiecki ,rosyjski – w zakresie podstawowych umiejętności swobodnego komunikowania się.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dotychczasowe miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami 1991-2002 Dyrektor Samorządowych Instytucji Kultury w Tłuszczu ( z konkursu );

Nauczyciel mianowany – pełniący funkcję pedagoga szkolnego ZSZ w Tłuszczu a potem w Zespole Szkół

2002-2010 –burmistrz wybrany w bezpośrednich wyborach do samorządu terytorialnego

Doświadczenie w zarządzaniu 20 lat
Największy sukces zawodowy Akceptacja społeczna
Największa porażka zawodowa Trudne do zdefiniowania
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla naszej gminy Bezpieczne i godne życie naszych mieszkańców, kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadami (pełna selekcja), kontynuacja gazyfikacji, dalsze pozyskiwanie zewnętrznych środków na rozwój gminy. Pomoc tym którzy chcą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, budowa nowej oczyszczalni, dokończenie wykupu gruntów pod zalew na rzece Cienkiej i jego budowa, stała poprawa jakości dróg i chodników , troska o godne życie osób niepełnosprawnych , utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poszerzenie oferty kulturalnej, stałe podwyższanie jakości kształcenia, rozbudowa oświatowej i kulturalnej bazy lokalowej , rozwój sportu ,turystyki i rekreacji, stworzenie właściwych warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, stała poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
MOJA WIZJA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w maksymalnie 100 słowach swoją wizję gminy Tłuszcz Centrum administracyjno-usługowo-handlowe, ze względu na specyficzną lokalizację – węzeł kolejowy i pięć stacji kolejowych. Rozwój oświaty ponad- gimnazjalnej, możliwa filia szkoły wyższej. Miejsce spokojnego zamieszkiwania i wypoczynku o urozmaiconej ofercie spędzania wolnego czasu.

Miejsce o nieskażonym środowisku naturalnym, z duża ilością zieleni. Teren zamieszkiwania w zabudowie niskiej, w przewadze jednorodzinnej,

Duża ilość miejsc rekreacyjno – sportowych , opartych na naturalnych walorach przyrodniczych.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Dążenie do tego , by miasto i gmina była przyjazna zamieszkiwaniu młodym mieszkańcom.

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Polityka kadrowa:

 • w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych – prosimy podać zasady doboru współpracowników, którymi będzie Pani/Pan się kierować?
Wykształcenie i kompetencje – ze względu na obowiązujące przepisy – konieczne konkursy
Obsługa klientów w urzędzie miejskim:

 • w jakich godzinach będzie otwarty urząd, czy planowane są zmiany w obsłudze klientów, kwestie obsługi mieszkańców przez internet
Godziny pracy dostosowane do potrzeb mieszkańców, stworzenie biura obsługi interesantów na parterze, pełna informatyzacja ( gmina Tłuszcz uczestniczy w realizacji czterech programów informatycznych: dwa realizowane przez Marszałka jako lidera i dwa własne)

Sfinalizowanie ich ograniczy konieczność częstych wizyt klienta w Urzędzie.

Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do sieci kanalizacyjnej:

 • jakie ma Pani/Pan pomysły na rozwój istniejącej sieci,
 • które obszary gminy będą wyposażane w tę infrastrukturę w pierwszej kolejności,
 • proszę podać w jakich latach oraz z jakich środków będzie to finansowane
Już niebawem gmina Tłuszcz będzie miała prawie pełną dokumentację na wodociągi , aby budować dalsze odcinki kanalizacji , potrzebna jest budowa nowej oczyszczalni, dla której teren wskazywany jest w zmianach planu zagospodarowania przestrzennego.

Aktualne możliwe środki do sfinansowania całego zadania do rozważenie możliwości jego sfinansowanie z funduszu spójności.

Można rozważyć rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenach wiejskich przez budowanie przydomowych ekologicznych oczyszczalni.

W pierwszej kolejności budowane będą wodociągi w miejscach o największym zagęszczeniu mieszkańców.

Infrastruktura drogowa:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane odcinki dróg do poprawy przejezdności,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania,
 • czy planuje się podjąć działania mające na celu przygotowanie wieloletniej strategii budowy nowych dróg
Będą brane pod uwagę rzeczywiste potrzeby, właściwa rewitalizacja dróg i budowa nowych możliwa jest dopiero po pełnym ich uzbrojeniu. Największa potrzeba doinwestowania jest tam gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Opracowanie wieloletniej strategii budowy dróg poprzedzone być musi rzetelną analizą możliwości finansowych gminy. Jeżeli będzie wola Rady przygotowania takiego dokumentu –jest to możliwe
Chodniki:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane lokalizacje nowych odcinków i modernizacja istniejących,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania w tej kwestii
Natężenie ruchu, sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej.
Ścieżki rowerowe:

 • jakie widzi Pani/Pan możliwości budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie?
Póki co tylko w terenach niezabudowanych , o ciekawych walorach turystyczno – krajobrazowych, traktowane jako miejsce do uprawiania aktywnej turystyki rowerowej. W pierwszej kolejności należy wyznaczyć je na bazie istniejących szlaków. Nie jest to zabieg kosztowny.
Parkingi:

 • jak zamierza Pani/Pan rozwiązać problem brakujących miejsc parkingowych w mieście
Udział w programie „Parkuj i jedź” – kolej posiada olbrzymie tereny do zagospodarowania, konsekwentne egzekwowanie od osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązku wybudowania miejsc parkingowych dla swoich klientów.
Utrzymanie terenów zielonych, park w Tłuszczu:

 • jaka będzie Pani/Pana polityka w tej dziedzinie,
 • czy widzi Pani/Pan możliwość zlokalizowania w mieście parku?
Aby realizować tę politykę , konieczne jest zatrudnienie specjalistów od urządzania terenów zieleni.

Możliwość zlokalizowania parku w mieście musi być poprzedzona wprowadzeniem stosownych zapisów w miejscowym planie zagospodarowania. Nie wykluczam urządzenia go na terenie aktualnego targowiska, którego przeniesienie ma stosowne odniesienie w planie miasta.

Miejsca dla mieszkańców:

 • co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać?
Jest to pomysł , który powinien być sukcesywnie realizowany. Nie jest to duży koszt w stosunku do potrzeb i oczekiwań
Place zabaw dla dzieci:

 • czy zamierza Pani/Pan budować nowe place zabaw?
 • Jeśli tak, to gdzie?
Tak – budowa wszędzie tam gdzie jest na to miejsce.

To jeden z moich ostatnich priorytetów. W bieżącym roku powstało ich w całej gminie osiem .

Ogródek Jordanowski:

 • jakie działania podejmie Pani/Pan w celu poprawienia funkcjonalności Ogródka i zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego obecnym grupom użytkowników – rodzicom z dziećmi i spotykającym się tam grupom młodzieży?
Gmina jest w posiadaniu opracowanej niedawno koncepcji nowego i nowatorskiego pomysłu jego zagospodarowania. Są oszacowane wstępnie koszty . Czekamy na stosowny nabór wniosków do RPO, tak by to zadanie zrealizować przy udziale środków zewnętrznych.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach:

 • jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki?
 • Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Aktualnie są one udostępniane. Rada gminy podjęła uchwałę o ich nieodpłatnym udostępnianiu grupom zorganizowanym – stowarzyszeniom.

Dla grup nieformalnych stosowane są odpowiednie stawki – generalnie pokrywające zaledwie koszty bieżącej eksploatacji ( typu: sprzątanie, koszty energii i ewentualnego opiekuna)

Klub sportowy:

 • jaka powinna być wg Pani/Pana jego rola
 • w jakim kierunku powinna się rozwijać współpraca gminy z klubem?
TKS Bóbr właściwie spełnia swoją rolę.

Współpraca gminy powinna polegać na dążeniu do urozmaicenia jego oferty ( więcej nowych sekcji)

Jeszcze w tym roku , na Orliku, zostanie wybudowane lodowisko

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • ile środków rocznie planuje Pani/Pan w projekcie budżetu na wspieranie ich działań – konkursy dla organizacji pozarządowych
 • czy program współpracy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z gminy Tłuszcz?
Wysokość środków uzależniona jest od rzeczywistego zapotrzebowania i możliwości finansowych gminy – z roku na rok kwota ta się zwiększa bo jest optymalnie wykorzystywana .

Jest możliwa konsultacja .

Czy powoła Pani/Pan gminną radę pożytku publicznego, jeśli organizacje zgłoszą taką potrzebę? To bardzo ważki temat, jestem otwarty na jego podjęcie
Imprezy w gminie:

 • czy mieszkańcy, w tym młodzież, będą mieli wpływ na kształt i program imprezy, czy będzie możliwość włączenia się we współorganizację?
Jeżeli będzie tylko taka potrzeba i chęć.

Ostatnie lata są dowodem na to , że się włączają w ich współorganizację

Biblioteki publiczne w naszej gminie:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być ich rola, w jakim kierunku powinny się rozwijać?
Aktualna działalność Biblioteki Publicznej , jej aktywność , poza obszarem ograniczającym się do wypożyczania książek, dowodzi na to , ze rozwija się we właściwym kierunku. Biblioteka powinna rozwijać się w tym kierunku, jakim aktualnie to robi.
Centrum Kultury:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być rola tej jednostki, w jakim kierunku powinna się rozwijać?
Główny koordynator wszelkich przejawów działalności kulturalnej w gminie. Powinno pełnić funkcję wspierającą działalność coraz aktywniej działających stowarzyszeń na tym polu.
Gmina Tłuszcz a zabytki:

 • zabytki (np. zabytkowa lokomotywa, wieża ciśnień); jakie działania podejmie Pani/Pan w celu ochrony zabytków?
 • Jak widzi Pani/Pan przyszłość zabytków na terenie naszej gminy?
Tłuszcz ma ich niewiele. Wieża ciśnień nie jest zabytkiem – jednak ze względu na jej walory powinna być otoczona specjalistyczną opieką. Są nawet organizacje społeczne chętne do jej zagospodarowania , jednak przeszkody natury formalnej to aktualnie uniemożliwiają.

Wieloletnia działalność Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej , jego dorobek , zasługuje na to by na bazie jego zorganizować nową samorządową muzealną placówkę kultury z właściwym budżetem , tak by wszystkie te zabytki były pod jej nadzorem i opieką.

Pomysły na gospodarkę odpadami:

 • jakie są Pani/Pana pomysły na gospodarkę odpadami w naszej gminie? (kontrola przestrzegania, egzekucja)
Gmina Tłuszcz posiada moim zdaniem bardzo dobry program związany z gospodarką odpadami. Ma nawet zabezpieczone środki na jego realizację , jednak opieszałość instytucji nadzorującej wydawanie stosownych decyzji opóźnia jego realizację. Ponadto potrzebne stosowne decyzje rządowe dotyczące wprowadzenia „powszechnego podatki śmieciowego” by móc w Polsce uzdrowić ten stan rzeczy.

Ciągła kontrola przy aktualnym prawodawstwie generuje tylko niepotrzebne koszty i jest działaniem doraźnym, a jednak pomimo wszystko koniecznym.

Przedszkola:

 • czy widzi Pani/Pan potrzebę budowania i otwierania nowych przedszkoli? Jeśli tak – prosimy o podanie, w jakich miejscowościach i w jakim czasie?
To zadanie jak na możliwości naszej gminy jest realizowane bardzo dobrze. W planie jest budowa nowego przedszkola w Postoliskach, a uruchomione w tym roku – unijne- w Miąsem już niebawem będzie przekształcone w samorządowe.

Są potrzeby w tym zakresie w Tłuszczu – najlepiej po stronie osiedli Kolejowa i Klonowa, Norwida. Coraz więcej sygnałów dochodzi o potrzebie tworzenia chociażby ogniska przedszkolnego w obwodzie szkolnym w Mokrej Wsi

Infrastruktura oświatowa:

 • w jakim kierunku będzie Pani/Pan rozwijać infrastrukturę oświatową?
Konieczne jest zaplanowanie w przyszłości budowy nowej szkoły po stronie osiedli Kolejowa, Norwida i Borek . Już niebawem ukończona będzie budowa Gimnazjum w Jasienicy , koniecznym jest wybudowanie tzw. łącznika w Mokrej Wsi i zaplecza socjalno-sanitarnego z nowymi izbami lekcyjnymi w Stryjkach.
Dostęp do służby zdrowia:

 • co planuje Pani/Pan zrobić w celu usprawnienia działania przychodni?
W aktualnym stanie rzeczy możliwe są tylko rozmowy na ten temat z jej właścicielami. By mieć wpływ na jej funkcjonowanie trzeba by utworzyć tego typu placówkę publiczną
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • jaką ma Pani/Pan koncepcję wydawanie pieniędzy pochodzących z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu
 • na co będzie wydawany ten fundusz, czy środki z niego będą np. przeznaczone na działalność profilaktyczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe?
Środki te wydawane są zgodnie z corocznie uchwalanym planem zatwierdzanym przez Radę.

Są one w głównej mierze przeznaczane na działalność terapeutyczną i również profilaktyczną . Aktywnie działa Stowarzyszenie Abstynenckie „Przystań”

Możliwa jest działalność na tym polu innych stowarzyszeń , które mogą mieć jeszcze wiele do zrobienia. Finansowana jest również działalność dwóch świetlic socjoterapeutycznych ( w Tłuszczu i Jasienicy). Tego typu przedsięwzięcia należy kontynuować. Z tych środków należy również w większym stopniu rozszerzyć profilaktykę antynarkotykową

Przedsiębiorczość:

 • Kwestie promowania inwestycji, miejsca na inwestycje, współpraca z przedsiębiorcami, rola przedsiębiorców w zarządzaniu miastem – prosimy o Pani/Pana wypowiedź w tym temacie
Jako Burmistrz jestem otwarty na szeroko rozumianą współpracę z przedsiębiorcami, szkoda tylko , że jest ich tak mało wśród kandydatów na radnych . Koniecznym jest działanie ich w sposób zorganizowany i sformalizowany – bez tego pojedynczy głos przedsiębiorcy ma małe szanse na uwzględnienie. Zachęcam do organizowania się w grupy doradcze lub opiniotwórcze.
Młodzieżowa rada gminy:

 • jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej radzie gminy,
 • co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje
 • jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
Jestem tego wielkim entuzjastą. Inicjatywa jednak powinna wypłynąć ze środowisk szkolnych . W przeszłości były podejmowane tego typu próby.

Kompetencje takiej rady powinny być efektem wypracowanego kompromisu pomiędzy stanowiskiem i oczekiwaniami młodzieży a formalnymi możliwościami.

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU
 • Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan zwiększyć udział mieszkańców w zarządzaniu miastem?
Moim zdaniem trzeba wspólnie doprowadzić do większej aktywności mieszkańców podczas organizowanych spotkań. Nie wszędzie widoczna jest aktywność zarządów rad osiedlowych. Konieczna jest skuteczna akcja efektem której byłaby większa świadomość o realnych możliwościach współdecydowania o ich losie w społeczności lokalnej
 • Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z mieszkańcami prowadzone były już na gruncie sublokalnym, np. za pośrednictwem zebrań osiedlowych i wiejskim
Premiować tych wszystkich , gdzie mają miejsce takie zebrania, zauważać i promować ich organizatorów.
 • Czy prowadzone podczas Pani/Pana kadencji konsultacje społeczne będą uwzględniać również badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym etapie planowania?
Tak
 • Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy?
 • Czy zamierza Pani/Pan konsultować z mieszkańcami budżet na etapie jego tworzenia oraz składać sprawozdania z jego wykonania?
Zamierzam tworzyć budżet gminy zgodnie z procedurą przyjętą w obowiązujących mnie aktach prawa miejscowego .

Podobnie jest ze sprawozdawczością

 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
Pomysł godny przedyskutowania na forum rady , gdyż to ona stanowi o prawie miejscowym.
 • Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
Jestem za ale trzeba zwrócić uwagę, że prawie wszystkie głosowania są jawne i w praktyce każdy obecny na sesji wie który radny jak głosuje. Nagrania z Sesji są archiwizowane .
 • Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach bardziej dostępnych dla mieszkańców, czyli popołudniowych / wieczornych?
Tak zaproponuję takie rozwiązanie Radzie.
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?
Ma to sens po zrealizowaniu projektów unijnych, na które dostaliśmy środki. Sama jednak idea jest słuszna i należy podążać w tym kierunku
 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie osiedlowe?
Tak , jest to bardzo dobry instrument aktywizacji lokalnych środowisk .
SZEŚĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Wspólny bilet PKP-KM/ZTM – jakie są Pani/Pana plany w tym zakresie? Kontynuowanie rozmów i przekonywanie o sensie jego wprowadzenia wcześniej usytuowanych samorządów na linii kolejowej W-wa – Tłuszcz
Jak zamierza Pani/Pana rozwiązać kwestię strzeżonego przejazdu kolejowego w Tłuszczu, który jest dużym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców. Gdzie zamierza Pan/Pani szukać środków na rozwiązanie tego problemu, w którym roku ta kwestia będzie rozwiązana? Ten problem jest już przedmiotem kilkuletnich starań. Zadanie to może być zrealizowane przez PKP przy dofinansowaniu z budżetu Woj. Mazowieckiego.

Termin realizacji jest uzależniony od terminu znalezienia w budżetach tych instytucji odpowiednich środków. My jako gmina będziemy usilnie o to zabiegać

Kwestia wystąpienia na drogę sądową do ewentualnych osób winnych o naprawienie szkód związanych z budową nielegalnych fundamentów – czy podejmie Pani/Pan takie działania? Tak ,najpierw próba polubownego jej załatwienia ,

a potem pozew sądowy.

To dotyczy nie tylko tej sprawy

Sprawa sortowni odpadów w Wólce Kozłowskiej i możliwości utraty przyznanego dofinansowania – jakie są Pana/Pani plany w tym zakresie, jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć w tej kwestii? Skarga na bezczynność działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego i negocjacje z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w sprawie przedłużenia terminu realizacji tego jakże ważnego i właściwego zadania
Czy poparłby Pan/Pani inicjatywę mającą na celu upamiętnienie losów ludności żydowskiej w historii Tłuszcza? Tak. Żydzi byli obecni w Tłuszczu przez kilka wieków. Przez kilka dziesięcioleci stanowili niemal połowę ludności, dlatego poprę każdą inicjatywę zmierzającą do symbolicznego upamiętnienia naszych sąsiadów , których spotkał tak smutny los
Jaką widzi Pan/Pani możliwość upamiętniania ważnych wydarzeń w historii naszej gminy? W jakiej formie będzie się to odbywać? Taka sytuacja ma miejsce, prowadzona jest dokumentacja fotograficzna ,kronika, co jakiś czas powstaje publikacja dokumentująca najważniejsze wydarzenia. Można by rozważyć inicjatywę dokumentowania takich wydarzeń w postaci wydawania np. rocznika historycznego naszej gminy lub tym podobnych inicjatyw.