Rafał Łukasz Ostrowski (l. 25) [KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ]

email: r.l.ostrowski@gmail.com

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Rafał Ostrowski (718)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Rafał Łukasz Ostrowski
Rok i miejsce urodzenia 01.03.1985 Warszawa
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Historia, Dziedzictwo Kulturowe, Fotografia
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jestem dostępny pod adresem email: r.l.ostrowski@gmail.com.
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia 2004 – 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Studia Magisterskie, kierunek Historia

2008 – 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Pedagogizacji

2000 – 2004 Liceum Ogólnokształcące w Tłuszczu

1992 – 2000 Szkoła Podstawowa w Tłuszczu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Język angielski – bardzo dobra,

Języków włoski – dobra

Język rosyjski – słaba

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami 2009 – 2010 Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej; Młodszy archiwista; Prace archiwizacyjne, dokumentacyjne, prowadzenie lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży, oprowadzanie wycieczek

2005 – 2008 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Praktyki na Studium Pedagogizacji UKSW: (2008) Zespół Szkół w Tłuszczu; Praktyki : (2005) Płock, (2005) Pirna, (2006) Heuersdorf, (2007) Rosenhof, (2008), Kazimierz Biskupi (2009)

Największy sukces zawodowy Możliwość pracy w zawodzie z lokalną młodzieżą i na rzecz lokalnej historii
Największa porażka zawodowa Uważam że w moim dotychczasowym życiu nie było wydarzeń które mógłbym określić jako porażka zawodowa.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy Aktywnie działać poprzez:

 • Współdziałanie z mieszkańcami i rozwijanie inicjatyw społecznych. Zapewnienie nowoczesnej komunikacji poprzez osiedlową elektroniczną skrzynkę email.
 • Wspieranie inicjatyw rozwijających infrastrukturę osiedlową w tym budowę wodociągów, kanalizacji, ulic, chodników i odwadniania, oraz zagospodarowanie nieużytków gminnych na osiedlach.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez budowę programu policja blisko mieszkańców.
 • Wspieranie bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych na osiedlach.
 • Podjęcie działań zmierzających do podniesienia estetyki i czystości osiedli.
 • Wspieranie inicjatyw alternatywnego spędzania wolego czasu dla dzieci i młodzieży.
 • Zainicjowanie wprowadzenia do szkół zagadnień z lokalnej historii i kultury, ochrony lokalnego środowiska i demokracji samorządowej.
 • Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych szczególnie w zakresie edukacji, kultury i pomocy społecznej.
 • Zainicjowanie działań na rzecz lokalnego Dziedzictwa Kulturowego w tym ochronę zabytków, miejsc pamięci, oraz rewitalizację lokalnych uroczystości.
 • Popieranie regionalizmu i promowanie Ziemi Tłuszczańskiej.
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Jestem osobą młodą , aktywną i kreatywną mocno utożsamioną z Ziemią Tłuszczańską. W obecnych czasach w zarządzaniu miastem niezbędni są ludzie rozumiejący współczesność w tym nowoczesną samorządność. Postanowiłem aktywnie działać na tym polu, sprzeciwiając się obecnemu marazmowi w życiu publicznym i by czynnie realizować swoje pomysły.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? Największymi problemami naszej gminy są:

 • Brak wielokierunkowych działań w zakresie finansów publicznych: efektywności wydatków i pozyskiwania środków zewnętrznych.
 • Brak inwestycji w najistotniejsze arterie komunikacyjne łączące Tłuszcz z ośrodkami regionalnymi jak Wołomin, czy metropoliami jak Warszawa. Są to między innymi droga 634 ( Warszawa – Wołomin – Tłuszcz) i trasa kolejowa Warszawa – Tłuszcz.
 • Brak klimatu proinwestycyjnego dla kapitału prywatnego
 • Brak inwestycji wodociągowo kanalizacyjnych na terenie miasta.
 • Brak rozwijania inicjatyw społecznych
 • Brak wielokierunkowego myślenia o bezpieczeństwie: m. in. policji, oświetlenia ulicznego, chodników i bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Jako radny Rady Miejskiej w Tłuszczu będę wspierał wszystkie inwestycje i działania na terenie miasta Tłuszcz, które będą się wpisywały w wymienione przeze mnie zagadnienia. Uważam że nadchodzące lata powinny stać pod znakiem wzmożonych inwestycji właśnie na tym terenie, który jest centrum życia naszej gminy. Inwestycje te mają tę zaletę, że będą wpływały pośrednio na całą gminę. Część zagadnień jest możliwa do realizacji tylko przy wsparciu zewnętrznych organów Powiatu Wołomińskiego lub Województwa Mazowieckiego jak modernizacja drogi 634. Ważne jest byśmy w nadchodzących wyborach uświadomili to sobie i wybrali ludzi którzy reprezentując nas w Radzie Powiatu i Sejmiku Mazowieckim dadzą nam wsparcie i będą mieli zaplecze do przeprowadzenia tych inwestycji. Ze swojej strony wesprę i zainicjuje wszelkie przedsięwzięcia które będą w możliwościach radnego, a zbliżą nas do tych celów.

Proponuję:

 • Monitorowanie celowości wydatków publicznych i okresowe przeglądy pod kątem efektywności.
 • Aktywne współdziałanie z Powiatem Wołomińskim i innymi organami samorządowymi.
 • Świadome oddanie głosu na ludzi którzy będą nas reprezentować w Powiecie i Województwie i którzy będą z tamtej perspektywy wspierać inwestycje na terenie Tłuszcza. Wiele inwestycji potrzebnych nam tutaj w gminie zależy od Rady Powiatu i Sejmiku Mazowieckiego. To tam decyduje się m. in. o remontach dróg powiatowych, których wiele jest w Tłuszczu, tam są realne wpływy na funkcjonowanie Kolei Mazowieckich, wsparcia na budowę wodociągów i kanalizacji.
 • Wprowadzenie do administracji tłuszczańskiej wielokierunkowego myślenia o bezpieczeństwie.
 • Wspieranie i tworzenie klimatu proinwestycyjnego, budowę pozytywnego wizerunku gminy.
 • Aktywne wspieranie wszystkich pozytywnych inicjatyw społecznych, popieranie i udostępnienia zaplecza jakim dysponuje radny.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Miejsca spotkań dla mieszkańców są standardowym elementem architektury miasta, należy wspierać sensowne inicjatywy w tym zakresie. Zarówno jeżeli chodzi o sprawy podstawowe jak ławki, jak i bardziej złożone jak ewentualny park miejski. Trzeba również pamiętać o sprawach fundamentalnych bez których nie będzie takich miejsc jak np. bezpieczeństwo – sprawne funkcjonowanie policji, oświetlenie i chodniki itd.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Obecnie szkoły zaczynają coraz bardziej funkcjonować jak urzędy „od do” odprawiając „swoje powinności”. Na terenie naszej gminy nie może być zgody na takie podejście. Infrastruktura sportowa szkoły powinna być dostępna młodzieży zawsze. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży jest ważnym elementem wychowawczym i należy wykorzystać każdą możliwość by ten czas zagospodarować efektywnie, sensownie i z pożytkiem dla młodego człowieka.
Młodzieżowa Rada Gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Młodzieżowa Rada Gminy jest pomysłem ciekawym. Sam jestem w młodym wieku i wiem że praca z młodzieżą może być inspirująca i kreatywna. Dodatkowo ważne jest byśmy pozyskiwali młodych ludzi dla spraw publicznych. Calami MRG może być: aktywizowanie młodzieży, upowszechnianie wiedzy o samorządzie i szeroko rozumiana działalność konsultacyjna: składanie interpelacji, opiniowanie projektów uchwał, formułowanie pism i petycji itd. Osobiście jako wykwalifikowany nauczyciel mógłbym podjąć pracę z taką Młodzieżową Radą.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem życia Gminy. Wszelkim tego organizacjom należy się pomoc i wsparcie ze strony administracji publicznej. Organizacje te potrafią fantastycznie działać i odnosić sukcesy przy dużej wydajności w wydatkowaniu powierzonych funduszy. W moim programie uwzględniłem tę kwestię w punkcie: Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych szczególnie w zakresie edukacji, kultury i pomocy społecznej. Obecnie gmina posiada „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi” i stanowi on podstawę którą należy rozwijać. Proporcjonalnie do rozwoju finansów gminy powinny odpowiednio rosnąć środki przeznaczone na te inicjatywy.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Tak. Jest to wymóg zapisany w Statucie Gminy Tłuszcz.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak. Osobiście uważam, że takie dyżury najlepiej organizować raz w miesiącu.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Będę dostępny dla mieszkańców poprzez:

 • Spotkania z mieszkańcami
 • Dyżury
 • Stronę internetową
 • Email
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Zamierzam konsultować swoje działania z mieszkańcami . Takie rozwiązanie ma bardzo wiele zalet. Według mnie podstawową sprawą w tym zagadnieniu jest zarządzanie inwestycjami na osiedlach poprzez swobodne zgłaszanie pomysłów i ustalanie priorytetów.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jest to element społeczeństwa obywatelskiego, a aktywność mieszkańców powinna być wspierana przez prawo.

Jestem również zdania, że mieszkańcy powinni wybierać radnych, którzy będą ich aktywnie reprezentować wnosząc uchwały z postulatami społecznymi na sesje Rady Miejskiej i to jest podstawą stanowienia lokalnego prawa i zarządzania gminą.

Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak. Każdy powinien imiennie odpowiadać za swoje decyzje.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Tak. Sesje Rady Miejskiej w godzinach popołudniowo – wieczornych są elementem wychodzenia administracji publicznej do mieszkańców. Jest to także ważny czynnik budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiązanie to niewątpliwie ma także wiele zalet dla samych radnych.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Powszechniej w małych gminach takich jak Tłuszcz stosuje się nagrania audio, które według mnie byłby wystarczające jeżeli chodzi o funkcje informacyjne. Transmisje wideo o ile nie pociągną za sobą nie współmiernych kosztów, problemów techniczno – organizacyjnych także wesprę tak jak każdą inicjatywę wspierającą przejrzystość w życiu publicznym i funkcje informacyjne.

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Jestem za aktywnym udziałem mieszkańców w zarządzaniu osiedlem. Jeżeli chodzi o fundusz osiedlowy to takie rozwiązania mogą zostać poparte tylko przy gwarancji, że nie nastąpi rozdrobnienie budżetu uniemożliwiające przeprowadzenie jakichkolwiek inwestycji. Samo rozwiązanie w swojej istocie jest pomysłem wartościowym.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? W tym okresie nie uczestniczyłem w obradach sesji Rady Miejskiej z uwagi na obowiązki takie jak studia i praca. Obserwowałem prace radnych i burmistrza dzięki uprzejmości państwa portalu za pomocą nagrań audio. Ponieważ znam ten problem poprę inicjatywę przesunięcia prac Rady Miejskiej na godziny popołudniowo –wieczorne.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? W tym okresie nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Pracując przez ostatni rok w naszym tłuszczańskim muzeum miałem możliwość uczestniczyć w archiwizacji i dokumentacji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przedsięwzięciach oświatowo kulturalnych na terenie gminy.
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Najbardziej jestem zadowolony z możliwości wzięcia udziału w pracach archiwizacyjnych materiałów o dużym znaczeniu dla historii i kultury naszych ziem, a szczególnie z pracy z lokalną młodzieżą.
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu. 21 listopada każdy z nas zada sobie pytanie: „Czego i jakich ludzi potrzebuje nasze miasto ?”.

Moja odpowiedz brzmi:. Ludzi aktywnych z nowymi pomysłami i ideami, nowej generacji w podejściu do spraw, w myśleniu – konstruktywnych i kreatywnych.