Kamil Paweł Laskowski (l. 22) [KWW MŁODZI I AMBITNI GWARANCJĄ ZMIAN]

email: kamil@elaskowski.pl

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Kamil Laskowski (582)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Kamil Paweł Laskowski
Rok i miejsce urodzenia 1987; Wyszków
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Sport i turystyka; Mały epizod w drużynie piłkarskiej TKS Bóbr.
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Najprostszy sposób to wypełnienie formularza kontaktowego na mojej stronie www.elaskowski.pl lub e-mailowo kamil@elaskowski.pl
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia – Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych; na kierunku informatyka – uzyskany tytuł inżynier informatyki ze specjalizacją administracja sieciami komputerowymi.

– egzamin Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

– szkolenie wraz z egzaminem na certyfikat 70-642

– szkolenie wraz z egzaminem na certyfikat 70-640

– szkolenie wraz z certyfikatem z wirtualizacji serwerowej HP Blade

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) – angielski w stopniu dobrym

– niemiecki podstawowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie. Zastępca kierownika Oddziału Informatycznego.
Największy sukces zawodowy
 • Uzyskanie tytułu MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)
 • Wdrożenie IBM Blade Center
 • Wdrożenie intranetu
Największa porażka zawodowa Jeszcze takiej nie doświadczyłem.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
 1. Informatyzacja
  1. Wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych.
  2. Platforma usług publicznych on-line.
  3. Stworzenie darmowych punktów dostępowych do internetu tzw. hot-spotów w wybranych częściach miasta.
 2. Bezpieczeństwo
  1. W miarę możliwości zwiększenie liczby patroli policji.
  2. Zwiększenie nakładów finansowych na w/w służbę.
  3. Wdrożenie projektu monitoringu strategicznych miejsc w mieście.
  4. Bezpieczeństwo pieszych.
 3. Oświata, kultura i sport
  1. Projekty unijne – wzbogacenie oferty edukacyjnej.
  2. Cykl imprez kulturalnych.
  3. Rozwój młodych sportowców i utworzenie dodatkowych sekcji.
  4. Promocja sportu i aktywnego trybu życia.
 4. Inwestycje
  1. Promocja gminy na forum kraju.
  2. Analiza warunków inwestowania
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Zdecydowałem się kandydować na urząd radnego do Rady Miejskiej w Tłuszczu, ponieważ nie potrafię stać obojętnie wobec problemów, które dotykają nasze miasto.
Brak nowych miejsc pracy, brak bezpieczeństwa, brak kółek zainteresowań dla młodzieży, brak miejsc aby w sposób kulturalny i efektywny spędzić wolny czas, brak inwestycji oraz wielka ucieczka młodych ludzi, to niestety dzisiejszy obraz naszego miasta.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz?
 • Brak nowych inwestycji
 • Brak rozwoju gminy w wielu dziedzinach m.in.. informatyzacja oraz bezpieczeństwo
 • Migracja młodych i zdolnych ludzi
 • Słabo rozwinięte życie kulturalne w mieście
 • Brak wsparcia dla ludzi uzdolnionych
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów?
 • Większa promocja miasta na forum kraju, ciągła reklama i zachęcanie poważnych inwestorów do inwestycji. Analiza warunków nowych inwestycji i w miarę możliwości ich uproszczenie
 • Rozwój informatyzacji – uruchomienie platform usług publicznych on-line oraz wdrożenie monitoringu strategicznych miejsc w mieście
 • Zapewnienie nowych miejsc pracy poprzez ciągłe inwestycje oraz rozwój miasta
 • Utworzenie cyklu imprez kulturalno – tematycznych dla mieszkańców. Wspieranie inicjatyw mieszkańców
 • Tworzenie kółek zainteresowań, fakultety oraz ciągłe wsparcie szkół i klubu sportowego
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Zgadzam się oczywiście z przedstawionym pomysłem. Miejsca takie powinny być objęte monitoringiem, który chciałbym w mieście wdrożyć.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Będąc przedstawicielem grupy miłośników piłki ciągle borykamy się z takimi problemami. Rozwiązanie jest jedno: budowa jednej głównej hali sportowej w mieście i jej udostępnienie dla grup zorganizowanych. Oczywiście hala powinna być dostępna poza godzinami pracy jednostki. Co do płatności powinno to być ustalone przez Radę Gminy – analiza dostępnych środków na w/w cele.
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Młodzi w Tłuszczu mają w sobie wiele entuzjazmu i chęci do działania. Często jednak nie mogą znaleźć forum, na którym mogliby forsować swoje pomysły. Młodzieżowa Rada Miasta, będąca ciałem doradczym Rady Miasta, mogłaby się stać źródłem uwolnienia potencjału tkwiącego w naszej młodej społeczności.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Przychylam się do istniejącego już programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który funkcjonuje już w gminie.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Jak najbardziej będę dostępny dla swoich wyborców, planuje uruchomienie dwóch dyżurów w miesiącu – w porze uzgodnionej z wyborcami. (ankieta będzie dostępna na stronie www.elaskowski.pl)
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Będę dostępny nie tylko dla swoich wyborców ale wszystkich mieszkańców gminy pod adresem strony www.elaskowski.pl. Gdzie można będzie się skontaktować ze mną. Planuję również stałe dyżury w wyznaczonym miejscu.
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie kwestie dotyczące gminy będą konsultowane z moimi wyborcami.

Będę to realizował na kilka sposobów:

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Jestem jak najbardziej za takim pomysłem. Jednakże zgłaszany projekt powinien spełniać wymogi:

 • Przedstawiony przez zorganizowaną grupę
 • Posiadać akceptację w swoim środowisku.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak poprę taki wniosek. Radny zostaje wybrany przez swoich wyborców i powinien publicznie przedstawiać swoje poglądy dotyczące zgłaszanych wniosków.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Jestem osobą pracującą tak jak większość mieszkańców naszej gminy. Będę wnioskował i poprę wniosek o przesunięcie sesji rady miasta na godziny popołudniowe.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? W miarę możliwości technicznych jestem za wdrożeniem takiego rozwiązania.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Jestem za pozostawieniem funduszy sołeckich oraz za wprowadzeniem takich samych funduszy osiedlowych.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Z powodu obowiązków zawodowych niestety ani razu nie udało mi się być na sesji osobiście. Ale za każdym razem odsłuchuje nagrania, zapisy video bądź czytam streszczenia z posiedzeń.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Z powodu obowiązków zawodowych niestety ani razu nie udało mi się być na sesji osobiście. Ale za każdym razem odsłuchuje nagrania, zapisy video bądź czytam streszczenia z posiedzeń..
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Od 4 lat jestem przedstawicielem grupy miłośników sportu, organizuje różne wyjazdy sportowe oraz towarzyskie spotkania.
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Utworzenie prężniej rozwijającej się grupy miłośników sportu oraz współpraca z nowo powstającym stowarzyszeniem promującym sport oraz historię naszej gminy.
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.