ANKIETA DLA KANDYDUJĄCYCH NA RADNYCH

Prosimy wszystkich kandydatów i kandydatki startujących i startujące do Rady Miejskiej w Tłuszczu o wypełnienie ankiety. Wypełnione formularze przyjmujemy cały czas. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaprezentowania swojego programu wyborcom. Proszę się nie sugerować terminem oddania ankiety umieszczonym na formularzu. Mimo, że już upłynął ankiety są nadal przyjmowane.
Za inspirację dziękujemy łódzkiej Fundacji Normalne Miasto – Fenomen realizującej Społeczny monitoring kandydatów na prezydenta miasta Łodzi

Ankieta dla kandydującyh do rady miejskiej (doc) (694)
Ankieta dla kandydującyh do rady miejskiej (odt) (599)
Ankieta dla kandydującyh do rady miejskiej (pdf) (616)

ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI

DO RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko
Rok i miejsce urodzenia
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy?
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz?
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów?
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem?
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku?
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości?
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców?
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych?
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla?
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu?
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu?
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat?
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a?
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.

ANKIETA DLA KANDYDUJĄCYCH NA BURMISTRZA

Prosimy wszystkich kandydatów ubiegających się w wyborach samorządowych w 2010 r. o fotel burmistrza Tłuszcz o wypełnienie ankiety. Na formularze wypełnione w wersji elektronicznej czekamy do 28 października 2010 r.
Za inspirację dziękujemy łódzkiej Fundacji Normalne Miasto – Fenomen realizującej Społeczny monitoring kandydatów na prezydenta miasta Łodzi

Ankieta dla kandydata / kandydatki na burmistrza (doc) (671)
Ankieta dla kandydata / kandydatki na burmistrza (odt) (548)
Ankieta dla kandydata / kandydatki na burmistrza (pdf) (661)

ANKIETA DLA KANDYDATKI/KANDYDATA
NA STANOWISKO BURMISTRZA TŁUSZCZA

INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko
Rok i miejsce urodzenia
Posiadany majątek
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dotychczasowe miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami
Doświadczenie w zarządzaniu
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla naszej gminy
MOJA WIZJA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w maksymalnie 100 słowach swoją wizję gminy Tłuszcz
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Polityka kadrowa:

 • w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych – prosimy podać zasady doboru współpracowników, którymi będzie Pani/Pan się kierować?
Obsługa klientów w urzędzie miejskim:

 • w jakich godzinach będzie otwarty urząd, czy planowane są zmiany w obsłudze klientów, kwestie obsługi mieszkańców przez internet
Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do sieci kanalizacyjnej:

 • jakie ma Pani/Pan pomysły na rozwój istniejącej sieci,
 • które obszary gminy będą wyposażane w tę infrastrukturę w pierwszej kolejności,
 • proszę podać w jakich latach oraz z jakich środków będzie to finansowane
Infrastruktura drogowa:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane odcinki dróg do poprawy przejezdności,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania,
 • czy planuje się podjąć działania mające na celu przygotowanie wieloletniej strategii budowy nowych dróg
Chodniki:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane lokalizacje nowych odcinków i modernizacja istniejących,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania w tej kwestii
Ścieżki rowerowe:

 • jakie widzi Pani/Pan możliwości budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie?
Parkingi:

 • jak zamierza Pani/Pan rozwiązać problem brakujących miejsc parkingowych w mieście
Utrzymanie terenów zielonych, park w Tłuszczu:

 • jaka będzie Pani/Pana polityka w tej dziedzinie,
 • czy widzi Pani/Pan możliwość zlokalizowania w mieście parku?
Miejsca dla mieszkańców:

 • co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać?
Place zabaw dla dzieci:

 • czy zamierza Pani/Pan budować nowe place zabaw?
 • Jeśli tak, to gdzie?
Ogródek Jordanowski:

 • jakie działania podejmie Pani/Pan w celu poprawienia funkcjonalności Ogródka i zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego obecnym grupom użytkowników – rodzicom z dziećmi i spotykającym się tam grupom młodzieży?
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach:

 • jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki?
 • Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Klub sportowy:

 • jaka powinna być wg Pani/Pana jego rola
 • w jakim kierunku powinna się rozwijać współpraca gminy z klubem?
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • ile środków rocznie planuje Pani/Pan w projekcie budżetu na wspieranie ich działań – konkursy dla organizacji pozarządowych
 • czy program współpracy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z gminy Tłuszcz?
Czy powoła Pani/Pan gminną radę pożytku publicznego, jeśli organizacje zgłoszą taką potrzebę?
Imprezy w gminie:

 • czy mieszkańcy, w tym młodzież, będą mieli wpływ na kształt i program imprezy, czy będzie możliwość włączenia się we współorganizację?
Biblioteki publiczne w naszej gminie:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być ich rola, w jakim kierunku powinny się rozwijać?
Centrum Kultury:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być rola tej jednostki, w jakim kierunku powinna się rozwijać?
Gmina Tłuszcz a zabytki:

 • zabytki (np. zabytkowa lokomotywa, wieża ciśnień); jakie działania podejmie Pani/Pan w celu ochrony zabytków?
 • Jak widzi Pani/Pan przyszłość zabytków na terenie naszej gminy?
Pomysły na gospodarkę odpadami:

 • jakie są Pani/Pana pomysły na gospodarkę odpadami w naszej gminie? (kontrola przestrzegania, egzekucja)
Przedszkola:

 • czy widzi Pani/Pan potrzebę budowania i otwierania nowych przedszkoli? Jeśli tak – prosimy o podanie, w jakich miejscowościach i w jakim czasie?
Infrastruktura oświatowa:

 • w jakim kierunku będzie Pani/Pan rozwijać infrastrukturę oświatową?
Dostęp do służby zdrowia:

 • co planuje Pani/Pan zrobić w celu usprawnienia działania przychodni?
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • jaką ma Pani/Pan koncepcję wydawanie pieniędzy pochodzących z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu
 • na co będzie wydawany ten fundusz, czy środki z niego będą np. przeznaczone na działalność profilaktyczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe?
Przedsiębiorczość:

 • Kwestie promowania inwestycji, miejsca na inwestycje, współpraca z przedsiębiorcami, rola przedsiębiorców w zarządzaniu miastem – prosimy o Pani/Pana wypowiedź w tym temacie
Młodzieżowa rada gminy:

 • jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej radzie gminy,
 • co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje
 • jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU
 • Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan zwiększyć udział mieszkańców w zarządzaniu miastem?
 • Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z mieszkańcami prowadzone były już na gruncie sublokalnym, np. za pośrednictwem zebrań osiedlowych i wiejskim?
 • Czy prowadzone podczas Pani/Pana kadencji konsultacje społeczne będą uwzględniać również badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym etapie planowania?
 • Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy?
 • Czy zamierza Pani/Pan konsultować z mieszkańcami budżet na etapie jego tworzenia oraz składać sprawozdania z jego wykonania?
 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
 • Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
 • Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach bardziej dostępnych dla mieszkańców, czyli popołudniowych / wieczornych?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?
 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie osiedlowe?
SZEŚĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Wspólny bilet PKP-KM/ZTM – jakie są Pani/Pana plany w tym zakresie?
Jak zamierza Pani/Pana rozwiązać kwestię strzeżonego przejazdu kolejowego w Tłuszczu, który jest dużym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców. Gdzie zamierza Pan/Pani szukać środków na rozwiązanie tego problemu, w którym roku ta kwestia będzie rozwiązana?
Kwestia wystąpienia na drogę sądową do ewentualnych osób winnych o naprawienie szkód związanych z budową nielegalnych fundamentów – czy podejmie Pani/Pan takie działania?
Sprawa sortowni odpadów w Wólce Kozłowskiej i możliwości utraty przyznanego dofinansowania – jakie są Pana/Pani plany w tym zakresie, jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć w tej kwestii?
Czy poparłby Pan/Pani inicjatywę mającą na celu upamiętnienie losów ludności żydowskiej w historii Tłuszcza?
Jaką widzi Pan/Pani możliwość upamiętniania ważnych wydarzeń w historii naszej gminy? W jakiej formie będzie się to odbywać?