Sławomir Jan Klocek

45 lat, wykształcenie wyższe, KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Email: slawek565@poczta.onet.pl

Ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Sławomir Klocek (718)

Ankieta online:

INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko Sławomir Jan Klocek
Rok i miejsce urodzenia 21 sierpnia 1965 Tłuszcz
Posiadany majątek Zgodnie z wypełnionym oświadczeniem majątkowym znajdującym się na bip.powiatwolomin.pl
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Film, książka, sport
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Slawek565@poczta.onet.pl
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Jestem absolwentem podyplomowych studiów: – Europejskiego Prawa Samorządowego na Polskiej Akademii Nauk,

– Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego,

– Zarządzania i Marketingu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Język niemiecki i rosyjski w stopniu słabym
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dotychczasowe miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Szkoła Podstawowa w Tłuszczu – nauczyciel dyplomowany

Burmistrz Tłuszcza w latach 1998 – 2002

Doświadczenie w zarządzaniu 4 lata
Największy sukces zawodowy Mój największy sukces jest widoczny tak naprawdę na co dzień, kiedy moi byli uczniowie, mijając mnie na ulicy, kłaniają się; znajdują czas na rozmowę. Mój sukces zamyka się w słowach jednego z moich byłych uczniów: „Dziękuję, że był pan nauczycielem, który widział w nas-uczniach człowieka”.
Największa porażka zawodowa Zbyt mała determinacja w ukierunkowaniu uczniów na sportową karierę zawodową.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla naszej gminy

Tłuszcz-Gminą XXI wieku” – moim nadrzędnym założeniem wyborczym jest stworzenie Gminy bezpiecznej, nowoczesnej i przyjaznej. Pozyskiwanie funduszy unijnych jest częstym hasłem wyborczym. W tym miejscu chcę wyraźnie zaznaczyć, że będę nie tylko pozyskiwał te fundusze, ale przede wszystkim kładł nacisk na pomoc mieszkańcom w ich uzyskaniu. Uważam, że mieszkańcy Gminy często nie składają wniosków, ponieważ przeraża ich procedura biurokratyczna. W tym celu chcę powołać instytucję, która będzie odpowiedzialna za pomoc w określeniu potrzeb danego wnioskodawcy oraz pomoc w napisaniu wniosku o dotację. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z mieszkańcami Gminy i wspólnym działaniom inwestycje, takie jak: hala sportowa w Tłuszczu, dokończenie budowy gimnazjum w Jasienicy, modernizacja dróg, budowa parkingów „Parkuj i jedź”, otoczenie opieką socjalną emerytów oraz osób w trudnej sytuacji materialnej, staną się faktem.

MOJA WIZJA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w maksymalnie 100 słowach swoją wizję gminy Tłuszcz

Wierzę, że za kilka lat Gmina Tłuszcz przestanie być tylko sypialnią dla Warszawy. Od lat obserwuję, jak zmienia się mentalność społeczeństwa w Gminie – mamy prężnie działających przedsiębiorców, dobrze wykształconą i zaradną młodzież. Sądzę, że dzięki pozyskanym środkom unijnym, a przede wszystkim dzięki ich mądremu wykorzystaniu jesteśmy w stanie stworzyć nowe miejsca pracy i rozwinąć sektor małej przedsiębiorczości. Dołożę wszelkich starań, by za kilka lat mieszkańcy Gminy mówili: Gmina Tłuszcz-to jest moje miejsce. Jestem dumny/dumna, że tu mieszkam”.

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Polityka kadrowa:

 • w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych – prosimy podać zasady doboru współpracowników, którymi będzie Pani/Pan się kierować?

Chcę, żeby w urzędzie pracowali ludzie bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Bardzo ważne, żeby byli to ludzie z pasją i dużą empatią. Chciałbym, żeby szansę rozwoju poprzez pracę w urzędzie otrzymali ludzie młodzi.

Obsługa klientów w urzędzie miejskim:

 • w jakich godzinach będzie otwarty urząd, czy planowane są zmiany w obsłudze klientów, kwestie obsługi mieszkańców przez internet

Czas, żeby to Urząd Gminy był dla ludzi, a nie ludzie dla Urzędu. Wiem, że mieszkańcy Gminy muszą często brać dzień wolny z pracy w celu załatwienia często drobnych spraw. Chciałbym zatem wprowadzić dodatkowe godziny pracy dla urzędników. Dodatkowy dyżur od godziny 6.00 rano i dodatkowy do godziny 20.00. Ponadto dodatkowe dyżury ranne i wieczorne dla burmistrza i jego zastępcy.

Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do sieci kanalizacyjnej:

 • jakie ma Pani/Pan pomysły na rozwój istniejącej sieci,
 • które obszary gminy będą wyposażane w tę infrastrukturę w pierwszej kolejności,
 • proszę podać w jakich latach oraz z jakich środków będzie to finansowane

Budowa nowych stacji uzdatniania wody, m.in. w: Kozłach, Łysobykach. Sukcesywne budowanie wodociągów na terenie gminy i spięcie ich w jeden węzeł.

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków i podłączenie jej do zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Na terenach wiejskich w zabudowie zwartej widziałbym budowę zbiorczych oczyszczalni bezobsługowych lub zachęcać do budowy oczyszczalni przydomowych.

Infrastruktura drogowa:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane odcinki dróg do poprawy przejezdności,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania,
 • czy planuje się podjąć działania mające na celu przygotowanie wieloletniej strategii budowy nowych dróg

Przede wszystkim chcę zająć się budową dróg, które ułatwią dojazd do poszczególnych miejscowości, nowych osiedli mieszkaniowych oraz zakładów pracy.

Chodniki:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane lokalizacje nowych odcinków i modernizacja istniejących,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania w tej kwestii

Chodniki powinny natychmiast powstać przy często uczęszczanych przez pieszych drogach; tam, gdzie jest zwiększony ruch. W pierwszej kolejności należy wybudować chodniki wzdłuż dróg: Tłuszcz – Jasienica -Miąse; Tłuszcz – Wólka Kozłowska; Dzięcioły – Stryjki – Ołdaki – Kury

Ścieżki rowerowe:

 • jakie widzi Pani/Pan możliwości budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie?

Chciałbym, żeby powstały ścieżki rowerowe do terenów zalesionych na terenie Gminy Tłuszcz.

Parkingi:

 • jak zamierza Pani/Pan rozwiązać problem brakujących miejsc parkingowych w mieście

Jednym z ważniejszych założeń mojego Programu jest stworzenie w Gminie systemu „Parkuj i jedź”. Wierzę, że parkingi w Tłuszczu, Jasienicy, Chrzęsnem rozwiązałyby problem parkowania, zwłaszcza tym, którzy do stacji muszą dojechać. Uważam ten punkt za jeden z ważniejszych do natychmiastowej realizacji.

Utrzymanie terenów zielonych, park w Tłuszczu:

 • jaka będzie Pani/Pana polityka w tej dziedzinie,
 • czy widzi Pani/Pan możliwość zlokalizowania w mieście parku?

Sądzę, że zanim pomyślimy o nowym miejscu, należy doprowadzić do dobrego stanu już istniejący – Ogródek Jordanowski. Obsadzenie go drzewkami, ustawienie nowych, dodatkowych ławek, uczyniłoby go wspólnym dobrem dla tych, którzy chcieliby się zrelaksować w miejscu czystym i pełnym zieleni. To właśnie chciałbym zrobić. Oczywiście chcę także poczynić kroki mające na celu pozyskanie nowych terenów pod park z prawdziwego zdarzenia.

Miejsca dla mieszkańców:

 • co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać?

Uważam, że ustawienie ławek jest bardzo dobrym pomysłem (już zrealizowanym). Niestety, ławki są poniszczone, dlatego chciałbym, żeby były jak najszybciej naprawione, a wzdłuż głównej ulicy i przy szkole, postawione nowe.

Place zabaw dla dzieci:

 • czy zamierza Pani/Pan budować nowe place zabaw?
 • Jeśli tak, to gdzie?

Uważam, że dotychczasowe place spełniają swoje funkcje. Należy je jednak rozbudować lub po prostu systematycznie dbać o ich stan techniczny. Tym właśnie też chciałbym się zająć.

Ogródek Jordanowski:

 • jakie działania podejmie Pani/Pan w celu poprawienia funkcjonalności Ogródka i zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego obecnym grupom użytkowników – rodzicom z dziećmi i spotykającym się tam grupom młodzieży?

Należy zwrócić uwagę na większe bezpieczeństwo na placu zabaw. Chcę wyposażyć Ogródek Jordanowski w sprzęt z atestami bezpieczeństwa, zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej.

Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach:

 • jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki?
 • Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Jestem za bezpłatnym udostępnianiem hali wszystkim mieszkańcom Gminy Tłuszcz, jeżeli będą to inicjatywy społeczne. W przypadku organizacji imprez komercyjnych hala powinna być udostępniana odpłatnie.
Klub sportowy:

 • jaka powinna być wg Pani/Pana jego rola
 • w jakim kierunku powinna się rozwijać współpraca gminy z klubem?

Moim zdaniem, Gmina powinna bardziej współpracować z klubem. To właśnie w gestii Gminy leży pomoc finansowa klubowi (dofinansowanie meczów wyjazdowych, strojów, nagród).

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • ile środków rocznie planuje Pani/Pan w projekcie budżetu na wspieranie ich działań – konkursy dla organizacji pozarządowych
 • czy program współpracy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z gminy Tłuszcz?

Trudno w tym momencie planować środki. W każdym razie wszystko będzie zależało od rodzaju organizacji, jej celów i pewnego rodzaju korzyści, jakie może z tego tytułu mieć nasza Gmina. Pod pojęciem „korzyści” rozumiem także te, które np. mogą się przyczyniać do promocji i poprawiania wizerunku Gminy.

Czy powoła Pani/Pan gminną radę pożytku publicznego, jeśli organizacje zgłoszą taką potrzebę? Oczywiście, jeżeli organizacje zgłoszą taką potrzebę.
Imprezy w gminie:

 • czy mieszkańcy, w tym młodzież, będą mieli wpływ na kształt i program imprezy, czy będzie możliwość włączenia się we współorganizację?

Chcę stworzyć warunki do współpracy z mieszkańcami, w tym z młodzieżą Gminy. Chciałbym, żeby młodzież włączała się w organizację stałych imprez. Oczekiwałbym jednak także nowych pomysłów, w których realizację chciałbym się włączyć.

Biblioteki publiczne w naszej gminie:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być ich rola, w jakim kierunku powinny się rozwijać?

Z roku na rok obserwuję rozwój bibliotek w naszej Gminie – to bardzo cieszy; niewątpliwie jest to zasługa obecnej Pani Dyrektor Biblioteki Gminnej. Jakkolwiek chciałbym w porozumieniu z dyrektorami bibliotek wprowadzać technologizację informacyjną (wypożyczanie książek przez Internet, sprawdzanie przez Internet dostępności danej książki w bibliotece, wprowadzenie elementów bibliotek internetowych). Utrzymanie i wspieranie dotychczasowych działań edukacyjno-kulturowych podejmowanych przez Bibliotekę w Tłuszczu.

Centrum Kultury:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być rola tej jednostki, w jakim kierunku powinna się rozwijać?

Centrum Kultury w Tłuszczu jest, moim zdaniem, dobrze prowadzone. Bądź co bądź dzięki większej współpracy z Gminą można by się zająć: zwiększeniem oferty edukacyjnej, budową Sali widowiskowej, zwiększeniem liczby imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy..

Gmina Tłuszcz a zabytki:

 • zabytki (np. zabytkowa lokomotywa, wieża ciśnień); jakie działania podejmie Pani/Pan w celu ochrony zabytków?
 • Jak widzi Pani/Pan przyszłość zabytków na terenie naszej gminy?

Moim zdaniem, natychmiastowej interwencji rewitalizacyjnej wymaga wieża ciśnień. Chciałbym ogłosić konkurs na jej zagospodarowanie, zgodne z ogólnym rozumieniem pojęcia pożytku publicznego. Rewitalizacja zabytków zapomnianych oraz tych zaniedbanych.

Pomysły na gospodarkę odpadami:

 • jakie są Pani/Pana pomysły na gospodarkę odpadami w naszej gminie? (kontrola przestrzegania, egzekucja)

Gospodarka odpadami wymaga większej kontroli i promocji segregowania śmieci. Jestem za nieodpłatnym wywozem śmieci od osób, które te odpady segregują. Egzekwowanie niezaśmiecania miejsc, do tego nieprzeznaczonych. Poza tym należy postawić na terenie Gminy pojemniki do segregacji odpadów.

Przedszkola:

 • czy widzi Pani/Pan potrzebę budowania i otwierania nowych przedszkoli? Jeśli tak – prosimy o podanie, w jakich miejscowościach i w jakim czasie?

Myślę, że w tym momencie mamy wystarczającą liczbę przedszkoli, chociaż istnieje potrzeba pobudowania przedszkola dla dzieci z osiedli: Kolejowa, Klonowa i Norwida. Jakkolwiek istniejące przedszkola wymagają stałego dofinansowania i wzbogacania o środki dydaktyczne. Uważam, że należy w przedszkolach na terenie Gminy przeznaczyć większe finanse na edukację teatralno-filmową i turystyczną naszych najmłodszych mieszkańców.

Infrastruktura oświatowa:

 • w jakim kierunku będzie Pani/Pan rozwijać infrastrukturę oświatową?

Na pierwszym planie jest dokończenie budowy gimnazjum w Jasienicy i hali sportowej w Tłuszczu. Poza tym chciałbym stworzyć Platformę Edukacyjną dla wszystkich szkół w Gminie. Jej zadaniem byłaby promocja placówek oświatowych oraz, dla chętnych szkół, bezpłatne wprowadzenie najnowocześniejszego w tym momencie na rynku polskim dziennika internetowego „Nasze Oceny”.

Dostęp do służby zdrowia:

 • co planuje Pani/Pan zrobić w celu usprawnienia działania przychodni?

Zbudowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz windy dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia. Organizowanie bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej (np. badania mammograficzne).

Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • jaką ma Pani/Pan koncepcję wydawanie pieniędzy pochodzących z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu
 • na co będzie wydawany ten fundusz, czy środki z niego będą np. przeznaczone na działalność profilaktyczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe?

Wspieranie Stowarzyszenia „A.A”, profilaktyka wśród młodzieży. Egzekwowanie niesprzedawania alkoholu osobom nieletnim. Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (pomoc finansowa, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne).

Przedsiębiorczość:

 • Kwestie promowania inwestycji, miejsca na inwestycje, współpraca z przedsiębiorcami, rola przedsiębiorców w zarządzaniu miastem – prosimy o Pani/Pana wypowiedź w tym temacie

Promocja inwestycji poprzez np. fundowanie nagród dla najlepszych przedsiębiorców w Gminie. Wprowadzenie ulg podatkowych dla osób rozpoczynających działalność lub dla tych, którzy wyróżniają się w lokalnym biznesie (np. wpierają szkolnictwo, akcje charytatywne etc.)

Młodzieżowa rada gminy:

 • jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej radzie gminy,
 • co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje
 • jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?

Jestem za faktyczną działalnością takiej rady. Będę wspierał każdą inicjatywę młodzieży, oczywiście z wyjątkiem tych, które w jakikolwiek sposób zagrażałyby zdrowiu lub życiu.

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU
 • Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan zwiększyć udział mieszkańców w zarządzaniu miastem?

Przede wszystkim chcę rozpropagować kontakt poprzez m.in. Internet. Stworzenie jasnego „regulaminu” takiej komunikacji ułatwiłoby funkcjonowanie urzędu. (Petent otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie w ciągu 24 godzin; w przypadku niemożliwości otrzymania jasnej odpowiedzi otrzymuje wiadomość z informacją, kiedy to nastąpi).

 • Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z mieszkańcami prowadzone były już na gruncie sublokalnym, np. za pośrednictwem zebrań osiedlowych i wiejskim?

Stały kontakt z sołtysami i radnymi. Monitowanie ich działalności.

 • Czy prowadzone podczas Pani/Pana kadencji konsultacje społeczne będą uwzględniać również badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym etapie planowania?

Tak. Jeżeli byłaby taka potrzeba, jestem za przeprowadzaniem referendum.

 • Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy?
 • Czy zamierza Pani/Pan konsultować z mieszkańcami budżet na etapie jego tworzenia oraz składać sprawozdania z jego wykonania?

Tak, widzę taką nie tylko możliwość, ale i konieczność. W każdym razie pierwszych informacji będę oczekiwał od przedstawicieli poszczególnych miejscowości – sołtysów i radnych.

 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Odpowiedź prosimy uzasadnić.

Uważam, że jest to znakomity pomysł, który pozwoli mieszkańcom czynnie uczestniczyć w życiu Gminy.

 • Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Odpowiedź prosimy uzasadnić.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Jestem jak najbardziej za jawnością głosowań. Mieszkańcy natomiast mają prawo znać stanowisko osoby, na którą głosowały.

 • Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach bardziej dostępnych dla mieszkańców, czyli popołudniowych / wieczornych?

Gdy tylko pojawi się taka potrzeba, natychmiast wystąpię z taką propozycją.

 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?

Jest to poniekąd kontynuacja punktu dotyczącego jawności głosowań. Jak najbardziej przychylam się do takiego pomysłu.

 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie osiedlowe?

Przede wszystkim jestem za wyczerpującą informacją, na jakie cele zostają przeznaczane takie środki finansowe. Odnoszę wrażenie, że mieszkańcy często nie wiedzą o istnieniu takich środków, a już tym bardziej nie wiedzą, na jakie cele zostały spożytkowane. Należy to zmienić.

SZEŚĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Wspólny bilet PKP-KM/ZTM – jakie są Pani/Pana plany w tym zakresie? Nawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielami pozostałych gmin w Powiecie Wołomińskim w celu stworzenia jak najszybciej Projektu: „Tłuszcz-Warszawa- jeden bilet”
Jak zamierza Pani/Pana rozwiązać kwestię strzeżonego przejazdu kolejowego w Tłuszczu, który jest dużym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców. Gdzie zamierza Pan/Pani szukać środków na rozwiązanie tego problemu, w którym roku ta kwestia będzie rozwiązana?

Budowa wiaduktu lub tunelu i ronda z prawdziwego zdarzenia byłaby idealnym rozwiązaniem, dlatego poczynię kroki w kierunku analizy inwestycyjnej dla takiego rozwiązania. Należy pamiętać, że jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Traktuję ten punkt jako szczególne wyzwanie i temat do ogólnospołecznej dyskusji.

Kwestia wystąpienia na drogę sądową do ewentualnych osób winnych o naprawienie szkód związanych z budową nielegalnych fundamentów – czy podejmie Pani/Pan takie działania?

Jeżeli takie inwestycje powstały, powstają lub będą powstawały niezgodnie z literą prawa jestem za wystąpieniem na drogę sądową – jeżeli oczywiście sprawa nie zostanie załatwiona polubownie po wcześniejszych upomnieniach.

Sprawa sortowni odpadów w Wólce Kozłowskiej i możliwości utraty przyznanego dofinansowania – jakie są Pana/Pani plany w tym zakresie, jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć w tej kwestii?

Sprawa wymaga natychmiastowej oceny prawnej, którą powinien się zająć odpowiedni organ.

Czy poparłby Pan/Pani inicjatywę mającą na celu upamiętnienie losów ludności żydowskiej w historii Tłuszcza?

Popieram każdą inicjatywę, której celem jest upamiętnienie losów ludności żyjącej w „czasach pogardy”, czyli okresie II wojny światowej. Należy pamiętać, że bohaterska postawa ludności żydowskiej na zawsze wpisała się w dumną historię naszej Gminy i o tym nie możemy zapomnieć.

Jaką widzi Pan/Pani możliwość upamiętniania ważnych wydarzeń w historii naszej gminy? W jakiej formie będzie się to odbywać?

Przede wszystkim chciałbym wspólnie z dyrektorami szkół oraz miłośnikami historii Tłuszcza stworzyć projekt pt. „Gmina Tłuszcz-moją małą Ojczyzną”. W trakcie realizacji projektu w szkołach odbywałyby się imprezy okolicznościowe, konkursy etc. Celem nadrzędnym wszelkich działań byłoby poznawanie historii Gminy – małej Ojczyzny- w kontekście historii Polski.