Agnieszka Urszula Wojdyna (l. 39) [KWW AGNIESZKI WOJDYNY]

email: agnieszka.wojdyna@wp.pl

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Agnieszka Wojdyna (583)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko AGNIESZKA WOJDYNA
Rok i miejsce urodzenia 1971 WOŁOMIN
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach SPORTY: narciarstwo, łyżwiarstwo; TEATR; TANIEC; PODRÓŻE
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?

e-mailowo; agnieszka.wojdyna@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Wydział Zarządzania i Finansów tytuł magistra ekonomii w zakresie Organizacji i Zarządzania;

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Zarządzanie Finansami – Studia podyplomowe;

Szkolenia z dziedziny controlingu i budżetowania, specjalistyczne Visual BASIC, oraz wiele cyklicznych z zakresu podatków i rachunkowości

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Język angielski – komunikatywny;

Język rosyjski – komunikatywny;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami 1998-2002 Dantex Specjalista ds. eksportu

2002- Acus Spółka prawa handlowego Kierownik zespołu analiz finansowych

Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
  1. Wzmacnianie i poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.
  2. Wsparcie dla inicjatyw alternatywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych (ośrodki sportu i rekreacji).
  3. Rozwój infrastruktury lokalnej (wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja), uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej, pełnej segregacji odpadów.
  4. Pozyskiwanie zewnętrznych środków na rozwój gminy.
  5. Poprawa estetyki i czystości chodników, ulic oraz terenów zieleni.
  6. Wybudowanie i zapewnienie bezpiecznych ścieżek rowerowych wzdłuż ulic wyjazdowych.
  7. W porozumieniu z władzami kolei stworzenie parkingów przy stacjach kolejowych w ramach programu „ Parkuj i jedź”
  8. Stworzenie bezpiecznych miejsc spotkań dla młodzieży i dorosłych.
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Startuję w wyborach samorządowych do rady gminy, ponieważ nie mogę już obojętnie obserwować absurdów, jakie napotyka nasza społeczność. Zależy mi, aby nastąpiły długoletnie pozytywne zmiany.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? Brak przepływu informacji. Brak rozwoju gminy w zakresie informatyzacji, kanalizacji, wodociągów a nawet gospodarowania odpadami. Brak rozwoju inicjatyw społecznych a także wielokierunkowego działania w zakresie finansów publicznych.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Budowa pozytywnego wizerunku gminy począwszy od administracji. Pozyskanie funduszy zewnętrznych na rozwój gminy. Monitorowanie celowości wydatków i okresowe kontrole pod kontem efektywności. Popieranie pozytywnych inicjatyw społecznych w miarę możliwości gminy.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Dobry pomysł.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Z tego, co wiem to są one udostępniane nieodpłatnie grupom zorganizowanym – stowarzyszeniom zgodnie z uchwałą rady gminy. Natomiast dla grup nieformalnych mają zastosowanie stawki pokrywające koszty eksploatacji. Może zbyt mały przepływ informacji powoduje niewiedzę zainteresowanych.
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Myślę, że, jest to dobry pomysł. Młodzieżowa Rada Gminy mogłaby być ciałem doradczym Rady Miejskiej.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Pełnią bardzo ważną rolę w życiu gminy toteż przychylam się do istniejącego już programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który funkcjonuje w gminie.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Tak jest to obowiązek, jaki wynika z ustawy o samorządzie gminy
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców, co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Poczta elektroniczna, telefon
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać, w jaki sposób? Tak. Poprzez konsultacje z mieszkańcami i tworzenie priorytetów do realizacji.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Przedstawicielami poszczególnych grup mieszkańców są radni i stanowią prawo miejscowe, jeśli będzie tak potrzeba to nie widzę przeciwwskazań do dyskusji na forum rady o zmianę w statucie.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak. Radny głosując wyraża poparcie lub dezaprobatę danego projektu, toteż powinien być w pełni świadomy swej decyzji.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Jak najbardziej. Jest to funkcja, więc wszelkie posiedzenia powinny być organizowane w godzinach popołudniowych/wieczornych.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Nie mam żadnych przeciwwskazań, jeśli występuje takie zapotrzebowanie przez społeczeństwo.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Tak.

Fundusz osiedlowy przede wszystkim powinien uzyskać aprobatę środowiska.

PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Niestety ani razu. Godziny, w jakich organizowane były sesje nie pozwoliły mi na uczestnictwo czynne.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? j/w
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Inicjatorka i współorganizatorka balów charytatywnych na cele Szkoły
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Powstanie skwerku przed szkołą wraz z ławeczkami.
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.