Włodzimierz Feliks Malinowski (l. 60) [KWW WŁODZIMIERZA MALINOWSKIEGO]

email: brak – kontakt tel. 608-821-834 bądź osobiście Tłuszcz ul. Środkowa 2

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Włodzimierz Malinowski (585)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Włodzimierz Feliks Malinowski
Rok i miejsce urodzenia 19.06.1950 r. Warszawa
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Podróże, dobra kuchnia, film.

W ogólnopolskim konkursie gastronomicznym, w którym uczestniczyłem zdobyłem medal srebrny, brązowy oraz IV miejsce tj. dyplom i wyróżnienie.

W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Telefonicznie 608-821-834 bądź osobiście ul. Środkowa 2

Jako Przewodniczący Rady Osiedla od początku kadencji jeden dzień w miesiącu oczekuję na mieszkańców w Urzędzie Gminy.

Jeśli zostanę radnym będę to kontynuować.

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, oraz uzyskanie dyplomu kuchmistrza.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Język angielski/słaba

Język niemiecki/słaba

Język rosyjski/dobra

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Hotel Forum Warszawa – Kuchmistrz

Restauracja Wilanów – Kierownik Produkcji

Polska Ambasada w Moskwie – Szef kuchni

Jako Kuchmistrz przez 11 lat robiłem bardzo dużo przyjęć dla Rządu.

Największy sukces zawodowy Przygotowanie potraw w pokazie gastronomicznym dla Międzynarodowej Organizacji Hotelarskiej przy ONZ.
Największa porażka zawodowa Nie miałem.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
 1. Bezzwłocznie dokończyć wodociągowanie miasta
 2. Kanalizacja i odwodnienie osiedla
 3. Poprawa chodników i nawierzchni jezdni
 4. Udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych
 5. Estetyka i czystość osiedli
 6. Zachęcanie inwestorów do inwestycji nie szkodliwych ani uciążliwych dla mieszkańców
 7. W sposób szczególny należy otoczyć troską młodzież aby mogła bezpiecznie i kulturalnie spędzać wolny czas
 8. Należy również pamiętać o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy

Występuję z inicjatywą aby domy nie zamieszkałe, a są we władaniu gminy zaadoptować na przedszkola

DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Najważniejszą wartością jest dobro drugiego człowieka.

I tym się kieruje przez całe swoje życie.

Od lutego jestem Przewodniczącym Rady Osiedla Kolejowa. Jestem do dyspozycji mieszkańców, lubię i umiem słuchać ludzi. Znam ich problemy. W tym okresie udało mi się załatwić 38 spraw. Chciałbym mieć wpływ na poprawę bytu i bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozpoczętą współpracę z mieszkańcami chciałbym kontynuować.

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz?
 1. Brak miejsc pracy
 2. Rosnące zadłużenie gminy
 3. Odwodnienie miasta
 4. Brak kanalizacji
 5. Brak inwestorów o profilu produkcji nie uciążliwej
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Zatrudnienie doświadczonych i kompetentnych fachowców w Urzędzie Miasta.

Pozyskanie środków unijnych.

Zachęcanie inwestorów do tworzenia miejsc pracy w przemyśle nie uciążliwym dla mieszkańców.

Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Ławki w mieście jak najbardziej

Należy też pamiętać o ludziach starszych, którzy ze względów oczywistych powinni mieć gdzie odpocząć w czasie spaceru.

Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Z obiektów sportowych korzysta przeważnie młodzież i dzieci, a w każdej gminie jest niedobór tych obiektów uważam, ze sale i obiekty sportowe powinny być bezpłatne.
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Jestem za powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy, gdyż mamy mądrą młodzież i ich głos może być inspiracją do rozwiązywania problemów.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Każde ciało doradcze wspomagające pracę z samorządem pełni bardzo ważną rolę.

Należy słuchać wszystkich środowisk.

Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Tak.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Jako jedyny w dotychczasowej pracy społecznej spotykałem się raz w miesiącu z mieszkańcami w Urzędzie Gminy i w dalszym ciągu będę to kontynuował.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Dyżur 1 dzień w miesiącu w Urzędzie Miasta

(termin będzie podany do publicznej wiadomości)

Telefonicznie oraz każdego dnia ul. Środkowa 2

Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Mieszkańcy powinni brać czynny udział w tworzeniu budżetu. Na spotkaniach z mieszkańcami poznałem ich potrzeby i oczekiwania co będzie pomocne w tworzeniu budżetu.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Tak poprę.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Popieram głosowanie imienne, ponieważ każdy radny powinien być rozliczony za decyzje, jakie podejmuje.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Tak. Pracujący mieszkańcy gminy w godz. przedpołudniowych nie mieli możliwości uczestnictwa w sesjach rady miejskiej.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Tak.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Tak.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Od września 2009 uczestniczę we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Nie uczestniczyłem.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Jako Przewodniczący Rady Osiedla od lutego 2010 zgłoszono mi 46 spraw z czego 38 udało mi się załatwić pozytywnie. Między innymi:

 1. Tablice informacyjne
 2. Łatanie dziur w jezdni
 3. Wykoszenie traw
 4. Czyszczenie rowów melioracyjnych
 5. Sprzątanie osiedla
 6. Czyszczenie i obniżenie kratek melioracyjnych
 7. Praca społeczna przy budowie Ogródka Jordanowskiego
 8. Zebranie 148 podpisów mieszkańców z prośbą o budowę kanalizacji w Osiedlu Kolejowa
 9. Czynny udział w Stowarzyszeniu Normalna Gmina w celu przeciwdziałania szkodliwym inwestorom na naszym Osiedlu Kolejowa
 10. Wszystkie aktualne informacje rozwieszam na tablicach ogłoszeń i na słupach
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Ze wszystkich pozytywnie załatwionych spraw.
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu. Zorganizowanie miejskiego parkingu, publicznego WC, zainstalowanie monitoringu w miejscach publicznych (głównie na kładce PKP).