Regina Alina Perkowska (l. 58) [KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA]

email: nie podano w ankiecie

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Regina Perkowska (565)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Regina Perkowska
Rok i miejsce urodzenia 1952, Chrzęsne
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Turystyka rowerowa, ogrodnictwo, florystyka, kultura Dalekiego Wschodu
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Absolwentka Technikum Drzewnego w Wyszkowie (1967-1972)

– kurs adiunkta i magazyniera KP

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Rosyjski – dobra

Niemiecki – podstawowa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami 1972r – staż zawodowy w Zakładzie Stolarki Budowlanej w Wołominie

1972-1978 kierownik punktu usługowego Spółdzielni Meblarskiej „Domus” w Warszawie

1978-1995 kierownik magazynu S.Z.M.T Warszawa

1995-2007 renta inwalidzka

od 2008 emerytura

Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy W gminie Tłuszcz wiele jeszcze zostało do zrobienia. Moje hasło wyborcze brzmi „Nasze osiedle, nasza wieś, nasza gmina, to nasza wspólna sprawa”. Niezwykle istotne jest aby wszyscy mieszkańcy całej gminy mieli poczucie, że mają realny wpływ na bieżące decyzje podejmowane przez Radę Gminy, dlatego zobowiązuję się do konsultowania z mieszkańcami wszelkich działań mających wpływ na ich los oraz stałego informowania mieszkańców o podejmowanych przez Radę działaniach.

Za priorytetowe dla gminy uważam zadania takie jak:

– Rozbudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

– Budowa zbiornika retencyjnego

– Skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na powyższe oraz inne inwestycje

-Porozumienie z Gminą Klembów i doprowadzenie do podpisania umowy z ZKM w Warszawie i KM o wprowadzeniu wspólnego biletu na trasie Warszawa – Tłuszcz

– Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozwiązania takie jak utworzenie Straży Miejskiej lub zainstalowanie monitoringu

– Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez sukcesywne odnawianie nawierzchni jezdni oraz tworzenie ścieżek rowerowych i bezpiecznych ciągów dla pieszych.

DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Kandyduję do rady gminy ponieważ jestem przekonana, że wniosę nową jakość do sposobu wypełniania obowiązków radnego, przywracając tej funkcji jej pierwotne znaczenie, to jest reprezentowanie interesów mieszkańców a nie wybranych grup rządzących.

Gmina Tłuszcz potrzebuje rewitalizacji i promocji nie tylko na zewnątrz ale również wśród mieszkańców naszej gminy. Jako radna będę zachęcać mieszkańców do czynnego udziału nie tylko we wszelkich wydarzeniach kulturalnych, ale również w do podejmowania wszelkich inicjatyw społecznych tak, aby mieszkańcy czuli, że nasza gmina to nasza wspólna sprawa.

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? Aby umożliwić realizację pilnych inwestycji w gminie, konieczne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Oprócz pilnych zadań do wykonania, wymienionych przeze mnie w programie wyborczym, za jeden z największych problemów uważam to, że duża część funduszy unijnych została przez Tłuszcz utracona wskutek błędów proceduralnych (źle przygotowane wnioski, czy późny termin złożenia wniosku o dotację). Takie działanie prowadzi do stagnacji rozwoju i pogłębia frustrację mieszkańców.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Stałe podnoszenie kompetencji urzędników oraz wyraźne określenie zakresu odpowiedzialności na każdym etapie przygotowywania projektów.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Mieszkańcy potrzebują miejsca, gdzie mogliby bezpiecznie spędzać czas wolny. Jeśli ich zdaniem ławki zaspokoją taką potrzebę, uważam, że należy je ustawić, ale skłaniałabym się do zaproponowania również innego rozwiązania – utworzenie parku z miejscem do aktywnego spędzania czasu.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Mieszkańcy, zwłaszcza młodzi ludzie potrzebują miejsca, gdzie mogliby uprawiać sporty, dlatego opowiadam się za udostępnieniem sal i boisk poza godzinami pracy jednostki.

Idealnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie sal sportowych nieodpłatnie, jednak ze względu na trudną sytuację gminy z jednej strony i konieczność utrzymania tych obiektów z drugiej, uważam za zasadne wprowadzenie opłaty za korzystanie z obiektu, przeznaczonej na pokrycie kosztów eksploatacyjnych (elektryczność, koszt sprzątania, itp.) Wprowadzenie wyważonych opłat z pewnością nie zniechęci aktywnych osób do korzystania z sali czy boiska, zwłaszcza jeśli będą mieli możliwość korzystania z zadbanego obiektu.

Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Gorąco popieram taką inicjatywę. Młodzież to nasza przyszłość i musimy wykorzystać jej potencjał. Ważne jest, żeby młodzi ludzie jak najwcześniej zaznajamiali się z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem gminy oraz mieli możliwość przedstawienia własnej wizji gminy jak również problemów, które zauważają.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? W myśl zasad demokracji każde organizacja pozarządowa powinna mieć dostęp do informacji i możliwość dyskutowania z samorządem kluczowych dla gminy decyzji, w tym również prawa lokalnego
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Za swoją misję uważam przywrócenie funkcji radnego jej pierwotnego znaczenia – reprezentowania społeczności. Uważam, że organizowanie regularnych spotkań z wyborcami to nie tylko obowiązek wynikający ze statutu gminy, ale mój moralny obowiązek wobec wyborców.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Jak powyżej
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Mieszkańcy będą mogli kontaktować się ze mną drogą elektroniczną, telefoniczną oraz podczas dyżurów radnej.
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Rada gminy dysponuje środkami publicznymi. Za oczywiste uważam, że mieszkańcy powinni wspólnie decydować, które zadania, czy inwestycje są priorytetowe. Istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać w celu skonsultowania decyzji, od bezpośredniej konsultacji, po referendum.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Z doświadczenia wiem, że istnieje ogromna potrzeba stworzenia możliwości składania projektów uchwał. Poprzez wprowadzenie takiej zmiany mieszkańcy będą mieli poczucie, że mają realny wpływ na swój los a nie stali się na 4 lata zakładnikami wybranych radnych.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Poprę wniosek. Radny powinien brać pełną odpowiedzialność za podjęte decyzję. Takie rozwiązanie umożliwi także rozliczenie radnego z jego obietnic wyborczych.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Tak.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Oczywiście
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Tak, jestem za utrzymaniem funduszy sołeckich i utworzeniem funduszy osiedlowych tak, aby jak najszersze grono mieszkańców współdecydowało o realizowaniu potrzeb sołectwa lub osiedla
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Kilkanaście razy
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Kilka razy
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Aktywny udział w inicjatywie odnowy krzyża na osiedlu Górki
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Jak powyżej
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.