WAŻNE AKTY PRAWNE

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

USTAWA O BEZPOŚREDNIM WYBORZE WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

STATUT GMINY TŁUSZCZ (576)

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (512)

USTAWA O REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH